Gazla Çalışan Hamburger Izgaralar – CE Belgesi

Femko Belgelendirme, 2016/426/AB Gaz Yakan Cihazlara Dair Yönetmelik kapsamında ihtiyacınız olan her türlü test, deney ve belgelendirme çalışmaları için, Uluslararası tanınırlık yetkisi, alanında uzman mühendis kadrosu ve sektör tecrübesiyle; Modül B: Ab Tip İncelemesi – Üretim Tipi, Modül C2: Üretimin Dâhilî Kontrolü Ve Ürünün Rastgele Aralıklarla Denetimli Muayenesine Dayalı Tipe Uygunluk, Modül D: Üretim Sürecinin Kalite Güvencesine Dayalı Tipe Uygunluk, Modül E- Ürün Kalite Güvencesine Dayalı Tipe Uygunluk, Modül F: Ürün Doğrulamayı Esas Alan Tipe Uygunluk, Modül G: Birim Doğrulamasını Esas Alan Uygunluk, Teknik Dosya Denetimleri ve Gaz Yakan Cihazlar CE Belgelendirme işlemlerinizin tümü için profesyonel hizmetler sunmaktadır.

I. GİRİŞ

2009/142/AT Gaz Yakan Cihazlara Dair Yönetmelik kapsamında üretilerek piyasaya arz edilmiş hamburger ızgara cihazlarının kurulum, ayar, kullanım, bakım, enerjinin rasyonel kullanımı ve işaretlenmesi ile ilgili teknik düzenlemesinde yer alan temel güvenlik gereklerinin sağlanıp sağlanmadığının tespiti amacı ile gerçekleştirilecek piyasa gözetimi ve denetim faaliyetlerinde kullanılmak üzere denetim personeline yardımcı doküman olarak hazırlanmıştır.

Ürünler için oluşturulan kontrol listelerinde, Avrupa Standardizasyon Kuruluşları (CEN, CENELEC ve ETSI) tarafından kabul edilen, Avrupa Komisyonu ve Avrupa Standardizasyon Kuruluşları’nın üzerinde uzlaştıkları rehber ilkelere uygun olarak üye devletlere danışıldıktan sonra Komisyon tarafından yapılan görevlendirmeyi takiben hazırlanan ve ilgili ürünün tasarım ve üretim aşamasında kullanıldığında ilgili teknik mevzuatında öngörülen temel güvenlik gereklerini sağladığı varsayımını oluşturan Uyumlaştırılmış Avrupa Standartları referans olarak alınmıştır. Uyumlaştırılmış standartlar mecburi olmamakla birlikte üreticiler, Gaz Yakan Cihazlara Dair Yönetmelik’te belirtilen temel güvenlik gerekliliklerini sağlayarak ürünlerini piyasaya arz ettiklerini ispatlamak durumundadırlar. Bu çerçevede, söz konusu denetimlerin üretici beyanından yola çıkarak gerçekleştirilmesi önem arz etmektedir.

Bu denetim rehberinde yer alan metinler yasal bir dayanak olarak kullanılamaz.

Hamburger ızgaraların, kullandıkları enerji kaynağına göre Gazlı (Doğalgaz veya LPG) ve Elektrikli tipleri vardır. Bu rehber sadece gaz ile çalışan hamburger ızgaraları kapsamaktadır.

Doğal gaz veya LPG ile çalışan bu ürünler, günümüzde vazgeçilmez başlıca lezzetlerinden biri olan ve hiç şüphesiz atıştırmalık olarak düşündüğümüzde kesinlikle ilk sıralarda yer alan hamburgerlerin hazırlanmasında kullanılmaktadırlar. Bu rehberde adı geçen hamburger ızgaraları genellikle otellerde, restoranlarda, lokantalarda, turistik tesislerde ve kantinlerde kullanılan ve yiyeceklerin ısı kaynağı ile doğrudan teması olmadan pişirildiği tiplerdir. Cihazda yiyecekle temasta olan pişirme yüzeyi, düz veya oluklu bir plaka olup, altında bulunan ve gazla çalışan bir brülör ile ısıtılmaktadır.

Bu cihazlar profesyonel kullanım amaçlı olarak endüstriyel mutfak ortamlarında eğitilmiş kişiler tarafından kullanılmak üzere tasarlanmış olmakla birlikte bazı küçük işletmelerde yeterli eğitimi olamayanlar tarafından da kullanılmaktadır.

II.AMAÇ

Gazla çalışan hamburger ızgaralara yönelik gerçekleştirilecek piyasa gözetimi ve denetimindeki amaç;

 • Ürünlerin kullanımlarının gittikçe yaygınlaşması ve riskli ürün grubunda bulunmaları nedeniyle piyasada yer alan ürünlerin 2009/142/AT yönetmeliği kapsamında uygunluk seviyelerinin tespiti,
 • Piyasada standartlara uygun ürünlerin bulunması sağlanarak büyük risk taşıyan güvensiz ürünlerin tüketiciye ulaşmasının önlenmesi ve çevre ve insan sağlığının korunması,
 • Geniş kapsamlı bir tarama ile piyasada bulunan ürünlerin marka/model bazında tespiti,
 • Yapılan tespitler ışığında riskli ürünler ve risk teşkil eden firmaların belirlenmesi,
 • Üretici/ithalatçı envanterinin oluşturulması,
 • Haksız rekabetin önlenmesi, üretici ve ithalatçıların belirli uygunluk seviyesine ulaşmasının sağlanması,
 • Denetimler ve alınan önlemler ile piyasada farkındalık oluşturulmasıdır.

III. DAYANAK

Gaz yakan cihazların piyasa gözetimi ve denetimi, Bakanlığımıza 635 sayılı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile verilen yetki çerçevesinde;

 • 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun,
 • Ürünlerin Piyasa Gözetimi ve Denetimine Dair Yönetmelik,
 • Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği,
 • 2009/142/AT Gaz Yakan Cihazlara Dair Yönetmelik hükümleri doğrultusunda gerçekleştirilmektedir. Gazla çalışan hamburger ızgaralarının piyasa gözetimi ve denetim faaliyetlerinde denetim elemanlarına yardımcı olması için hazırlanan bu rehber doküman, aşağıda belirtilen standartlardan faydalanılarak hazırlanmıştır.
 • TS EN 203-1 Gazla çalışan pişirme cihazları – Bölüm 1: Genel güvenlik kuralları,
 • TS EN 203-2-9 Gazla çalışan pişirme cihazları –özel kurallar – yekpare üst plakalar, ısıtıcı plakalar ve delikli plakalar,
 • TS EN 203-2-10 Gazla çalışan pişirme cihazları- bölüm 2-10: özel kurallar–taşlı ızgaralar,
 • TS EN 203-3 Gazla çalışan pişirme cihazları – Bölüm 3: Gıda ile temas eden malzemeler ve parçalar ve diğer sıhhi hususlar.

IV. HAMBURGER IZGARALAR HAKKINDA TEKNİK BİLGİLER

Cihazlarda ısıtma, doğalgaz veya LPG vasıtasıyla gerçekleşir. Isıtma elemanlarındaki alevin herhangi bir nedenden dolayı sönmesi durumunda gazı otomatik olarak kesen emniyet ventilli musluklar olması gerekmektedir. Izgara yüzeyi, gıda ile temas ettiği için, buna uygun malzeme seçilmelidir. Plakalar düz, oluklu ve yarı-oluklu üretilmektedirler. Kızartma yüzeyinde biriken yağın kolaylıkla boşaltılması sağlanması ve kızartma sırasında oluşan yağın çevreye sıçraması önlenmesi yangın ve yanık riski için önemlidir.

Cihazların parça ve bileşenleri şöyledir;

grey grey

V. IZGARALARIN TAŞIDIĞI BAŞLICA RİSKLER

Bu ürünlerin kullanımı sırasında başlıca;

 • Cihazın gaz devresinden kaynaklanan gaz sızıntısı,
 • Gazın ürüne uygun bağlantı elemanlarıyla bağlanmaması (LPG tüp musluğuna bağlanacaksa kısa plastik bir hortumla, doğalgaz musluğuna bağlanacaksa kısa spiral bir hortumla) durumunda takdirde gaz sızıntısı,
 • Cihazda yeterli havalandırma deliklerinin olmaması veya kapanması durumunda havanın yetersiz olması nedeniyle tam yanmanın sağlanamaması ortamda zehirli gaz birikimi,
 • Ortamda iyi bir havalandırmanın mevcut olmaması (Yanma havasının temin edilememesi ve yanma ürünlerinin serbest bırakılması) nedeniyle ortamda zehirli gaz birikimi,
 • Enjektörlerin ayarsızlığı veya uygunsuz enjektör kullanılması nedeniyle yanmanın sağlanamaması ve alevin geri tepmesi,
 • Brülörlerin altında birikebilecek yanmamış gazların boşaltılamaması,
 • Cihazın üzerindeki bilgi etiketinde gaz kategorisi ve çalışma basıncının bulunmaması veya dikkate alınmadan yapılan yanlış gaz bağlantısı nedeniyle alev geri tepmesi ve/veya ortama zehirli gaz salınımı,
 • Sıcak parçaların korumasız olması,
 • Elektrik bağlantılarından kaynaklanan riskler,
 • Gıda maddesinden atık yağ haznesine akan pişirme suları ve yağların aşırı ısınması sonucunda çabuk tutuşabilmesi dolayısıyla yangın riski,
 • Gaz dönüşümünü ehil kişilerin yapmaması,
 • Gaz basıncının belirtilmemesi (veya uyulmaması) halinde, cihazın yüksek basınçta çalıştırılması durumunda gaz kaçırma riski ve neticesinde patlama riski bulunmaktadır.