Televizyon – CE Belgesi

1. GİRİŞ

Yaygın olarak bulunan televizyonların denetimi amacıyla hazırlanmıştır. Televizyonların enerji etiketlemesi ile ilgili düzenlemeler, esas olarak enerji tüketiminde tasarrufun sağlanması ve tüketicilerin, bu esas doğrultusunda enerjiyi daha verimli kullanan televizyonları tercih edebilmelerini sağlamayı hedeflemektedir.

Bu kapsamında yapılacak denetimler; esas olarak satıcı ve bayilerin Tebliğde yer alan enerji etiketi ile ilgili sorumluluklarını yerine getirip getirmediklerinin kontrolünü amaçlamakla birlikte, üreticide veya ithalatçıda daha ileri seviyede bir denetim yapılması veya etiketteki bilgilerin doğrulanması ihtiyacı halinde ayrıca;

 1. Üreticide/ İthalatçıda kullanılacak kontrol listelerine,
 2. Numune alımı gerektiğinde alınacak numune sayısı ve numune alma kuralına,
 3. Numunelerin iletileceği laboratuvarlara dair bilgilere,
 4. Uygulanacak standartlara,
 5. Etikette yer alması gereken bilgilere yer verilmiştir.

2. AMAÇ

Bu rehber kapsamında gerçekleştirilecek denetimlerin öncelikli amacı;

 1. Piyasada yer alan satıcılarda geniş kapsamlı bir tarama yapılarak, ülke genelinde satıcıların ilgili Tebliğe uygun hareket edip etmediklerinin belirlenmesi,
 2. Bu denetimler ve alınacak önlemler ile piyasada enerji verimli ürünlerin tercih edilmesi ile ilgili farkındalığın arttırılması,
 3. Tespit edilen uygunsuzluklarla ilgili önlem alarak piyasanın düzenlemeye uygunluk seviyesini arttırmaktır.

Satıcıda yapılacak denetimde esas olarak sergilenen ürünlerin enerji etiketinin bulunup bulunmadığı ve bu etiketin Tebliğde yer alan örneğe uygun olup olmadığı kontrol edilecektir. Ayrıca, etikette yer alması gereken bilgilerin ne olması gerektiğine dair bir kontrol listesi de hazırlanmıştır.

3. KAPSAM

 1. Televizyonların Enerji Etiketlemesine Dair Tebliğ (SGM-2012/7) kapsamında yer alan ürünlere yöneliktir.
 2. Bu ürünlerin satış amacıyla sergilendiği mağaza ve bayilerde gerçekleştirilecektir.
 3. Denetimler satış amacı ile sergilenen bu ürünlerin üzerinde esas olarak; enerji etiketlerinin yer alıp almadığının, yer almışsa uygun bir şekilde iliştirilip iliştirilmediğinin kontrolünü kapsamaktadır.
 4. Ancak, bu ürünlerle ilgili ileri bir denetim ihtiyacı duyulması halinde aşağıda verilen Kontrol Listesi 2 ve 3 ‘de kullanılabilecektir.

4. DAYANAK

1. Yatay Mevzuat

 • a. Ürünlerin Enerji ve Diğer Kaynak Tüketimlerinin Etiketleme ve Standart Ürün Bilgileri Yoluyla Gösterilmesi Hakkında Yönetmelik (Enerji Etiketlemesi Yönetmeliği) (2010/30/AT)
 • b. Enerji ile İlgili Ürünlerin Çevreye Duyarlı Tasarımına İlişkin Yönetmelik (Eko-Tasarım Yönetmeliği) (2009/125/AT)
 • c. 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun (Çerçeve Kanun)
 • d. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği

2. Dikey Mevzuat

 • a. Televizyonların Enerji Etiketlemesine Dair Tebliğ (SGM-2012/7) (Avrupa Birliğinin, Televizyonların Etiketlenmesine Dair EU/1062/2010 sayılı tüzüğü)
 • b. Televizyonlar ile İlgili Çevreye Duyarlı Tasarım Gereklerine Dair Tebliğ (SGM2011/16) (Avrupa Birliğinin, Televizyonlar ile ilgili çevreye duyarlı tasarım gereklerine Dair EU/642/2009 sayılı tüzüğü)

5. TEKNİK BİLGİLER

1.Tanımlar

Televizyon: Televizyon setini veya televizyon monitörünü,

 • a. Açık Modu: Televizyonun şebekeye bağlı, ses ve resim ürettiği durumu,
 • b. Ev Modu: İmalatçının normal ev kullanımı için tavsiye ettiği televizyon ayarını,
 • c. Hazır Bekleme Modu/Modları: Cihazın şebekeye bağlı ve çalışmak için şebekeden enerji aldığı ve sadece tekrar etkinleştirme işlevi veya sadece etkin durumdaki tekrar etkinleştirme işlevinin gösterilmesi ve/veya bilgi veya durum ekranı işlevlerini sınırlı veya sınırsız bir süreyle sağladığı durumu,
 • d. Kapalı Modu: Cihazın şebekeye bağlı olduğu ve herhangi bir işlev gerçekleştirmediği durumu,
 • e. Zorunlu Menü: İmalatçı tarafından önceden tanımlanan ve televizyon kullanıcısının televizyonu ilk çalıştırdığında belli bir ayarı seçmesi gereken, televizyon ayarları grubunu, ifade eder.

2.Televizyonlarda Enerji Verimliliği

 • a. 1/1/2015 tarihinden itibaren enerji verimliliği sınıfı A+’dan F’ye doğru
 • b. 1/1/2018 tarihinden itibaren enerji verimliliği sınıfı A++’dan E’ye doğru
 • c. 1/1/2021 tarihinden itibaren enerji verimliliği sınıdı A+++’dan D’ye doğru maksimum 7 sınıf bulunmaktadır.
 • d. Renklendirilmiş oklar enerji verimliğini en düşük enerji sınıflı üründen itibaren sınıflandırır: koyu yeşil en yüksek enerji sınıfını, kırmızı ise en düşük enerji sınıfını göstermektedir.
 • e. Piktogramlar seçilmiş olan performans ve özellikleri belirtmektedir:
  • I. Yıllık enerji tüketimi (kWh)
  • II. Santimetre ve inç cinsinden görünür köşegen uzunluğu
  • III. Açık konumda güç tüketimi (watt)
  • IV. Şebeke anahtarının bulunması

3. Ürün Tip ve Modelleri:

grey

4. Enerji Etiketi Örneği

Enerji etiketi cihazın dış ön yüzünde veya üstünde ve açıkça görülebilir şekilde bulunmalıdır. Aşağıda verilen etiket mevcut Tebliğde yer alan ve bu ürünler üzerinde aranması gereken etiket örneğidir.

grey

Not: Denetimler sırasında ürünlerin piyasaya arz edildikleri tarihte geçerli olan teknik mevzuat şartları aranacaktır!