Gazla Çalışan Konveksiyonlu Fırınlar – CE Belgesi

Femko Belgelendirme, 2016/426/AB Gaz Yakan Cihazlara Dair Yönetmelik kapsamında ihtiyacınız olan her türlü test, deney ve belgelendirme çalışmaları için, Uluslararası tanınırlık yetkisi, alanında uzman mühendis kadrosu ve sektör tecrübesiyle; Modül B: Ab Tip İncelemesi – Üretim Tipi, Modül C2: Üretimin Dâhilî Kontrolü Ve Ürünün Rastgele Aralıklarla Denetimli Muayenesine Dayalı Tipe Uygunluk, Modül D: Üretim Sürecinin Kalite Güvencesine Dayalı Tipe Uygunluk, Modül E- Ürün Kalite Güvencesine Dayalı Tipe Uygunluk, Modül F: Ürün Doğrulamayı Esas Alan Tipe Uygunluk, Modül G: Birim Doğrulamasını Esas Alan Uygunluk, Teknik Dosya Denetimleri ve Gaz Yakan Cihazlar CE Belgelendirme işlemlerinizin tümü için profesyonel hizmetler sunmaktadır.

1. GİRİŞ

Konveksiyonlu fırınlar; genellikle seri üretim yapan unlu mamul, baklava ve börek imalathanelerinde, pastanelerde, restoranlarda, lokantalarda, özellikle catering hizmeti veren firmalarda, hastanelerde, üniversite ve okul yemekhanelerinde, askeriyelerde, turistik tesislerde pastane mamulleri, baklava, pizza, börek, yarı pişmiş ya da donmuş hamurlu unlu mamuller, kuru pasta çeşitleri, ekmek, pide, et ve balık ürünlerinin pişirilmesinde profesyonel kullanım amaçlı olarak kullanılmaktadırlar.

2009/142/AT Gaz Yakan Cihazlara Dair Yönetmelik kapsamında üretilerek piyasaya arz edilmiş gazla çalışan konveksiyonlu fırınlar olarak tabir edilen, unlu mamul fırınlarının kurulum, ayar, kullanım, bakım, enerjinin rasyonel kullanımı ve işaretlenmesi ile ilgili teknik düzenlemesinde yer alan temel güvenlik gereklerinin sağlanıp sağlanmadığının tespiti amacı ile gerçekleştirilecek piyasa gözetimi ve denetim faaliyetlerinde kullanılmak üzere denetim personeline yardımcı doküman olarak hazırlanmıştır.

Rehberde ürünler için oluşturulan kontrol listelerinde, Avrupa Standardizasyon Kuruluşları (CEN, CENELEC ve ETSI) tarafından kabul edilen, Avrupa Komisyonu ve Avrupa Standardizasyon Kuruluşlarının üzerinde uzlaştıkları rehber ilkelere uygun olarak üye devletlere danışıldıktan sonra Komisyon tarafından yapılan görevlendirmeyi takiben hazırlanan ve ilgili ürünün tasarım ve üretim aşamasında kullanıldığında ilgili teknik mevzuatında öngörülen temel güvenlik gereklerini sağladığı varsayımını oluşturan Uyumlaştırılmış Avrupa Standartları referans olarak alınmıştır. Uyumlaştırılmış standartlar mecburi olmamakla birlikte üreticiler, Gaz Yakan Cihazlara Dair Yönetmelik’te belirtilen temel güvenlik gerekliliklerini sağlayarak ürünlerini piyasaya arz ettiklerini ispatlamak durumundadırlar. Bu çerçevede, söz konusu denetimlerin üretici beyanından yola çıkarak gerçekleştirilmesi önem arz etmektedir.

Bu denetim rehberinde yer alan metinler yasal bir dayanak olarak kullanılamaz.

2. AMAÇ

Konveksiyonlu Fırınlara yönelik gerçekleştirilecek piyasa gözetimi ve denetimi ile; • Ürünlerin kullanımlarının gittikçe yaygınlaşması ve riskli ürün grubunda bulunmaları nedeniyle piyasada yer alan ürünlerin 2009/142/AT yönetmeliği kapsamında uygunluk seviyelerinin tespiti, • Piyasada standartlara uygun ürünlerin bulunması sağlanarak yüksek risk taşıyan güvensiz ürünlerin tüketiciye ulaşmasının önlenmesi ve çevre ve insan sağlığının korunması, • Geniş kapsamlı bir tarama ile piyasada bulunan ürünlerin marka/model bazında tespiti, • Yapılan tespitler ışığında riskli ürünler ve risk teşkil eden firmaların belirlenmesi, • Üretici/ithalatçı envanterinin oluşturulması, • Haksız rekabetin önlenmesi, üretici ve ithalatçıların belirli uygunluk seviyesine ulaşmasının sağlanması, • Denetimler ve alınan önlemler ile piyasada farkındalık oluşturulması, • Uygunluk değerlendirmesinde yer alan kuruluşların teknik mevzuat ile belirlenmiş sorumlulukları çerçevesinde yeterlilikleri hususunda tespitler oluşturulması hedeflenmektedir.

3. DAYANAK

Gaz yakan cihazların piyasa gözetimi ve denetimi, Bakanlığımıza 635 sayılı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile verilen yetki çerçevesinde;

 • 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun,
 • Ürünlerin Piyasa Gözetimi ve Denetimine Dair Yönetmelik,
 • Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği,
 • 2009/142/AT Gaz Yakan Cihazlara Dair Yönetmelik hükümleri doğrultusunda gerçekleştirilmektedir.

Konveksiyonlu fırınların piyasa gözetimi ve denetim faaliyetlerinde denetim elemanlarına yardımcı olması için hazırlanan bu rehber doküman, aşağıda belirtilen standartlardan faydalanılarak hazırlanmıştır.

 • TS EN 203-1 Gazla çalışan pişirme cihazları – Bölüm 1: Genel güvenlik kuralları,
 • TS EN 203-2-2 Gazla çalışan pişirme cihazları – Bölüm 2-2: Özel kurallar – Fırınlar
 • TS EN 203-3 Gazla çalışan pişirme cihazları – Bölüm 3: Gıda ile temas eden malzemeler ve parçalar ve diğer sıhhi hususlar.

4. KONVEKSİYONLU FIRINLAR HAKKINDA TEKNİK BİLGİLER

Yanma odasındaki gazın yanışından meydana gelen sıcak havanın bir fan motoru yardımıyla hareket ettirilerek veya döndürülerek gıdaya temas etmeden daha etken hale getirildiği konveksiyonlu fırınlarda, dışarıdan sadece gerekli hava çekilmektedir. Böylelikle doğrudan ısıtmalı fırınlarda olduğu gibi sürekli olan ve ekonomik olmayan hava akımı önlenmiş olmaktadır. Konveksiyonlu sistemde pişirilen ürün kendi nemini koruduğu için daha iyi sonuç alınmakla ve pişirilen ürünün her tarafı dengeli şekilde kızartılabilmektedir. Fırın sıcaklığı, üzerindeki termostat tarafından ayarlanabilmekte, ayrıca bazı ürünlerde pişme süresi uyarı sistemli ve zaman ayarlı bir gösterge ile belirlenebilmektedir. Bu fırınların pişirme tepsileri gastronom uyumlu tepsilerdir. Aynı anda 3 – 40 tepsi yiyeceği birden, dengeli ve ekonomik şekilde pişirebilmektedir. Çift camlı kapısı ve genellikle içerilerinde bulunan halojen lamba sayesinde pişirmenin dışarıdan izlenmesi mümkün kılınarak kullanıcılara kolaylık sağlanmaktadır.

Enerji tasarrufu açısından da çok avantajlı olduğundan özellikle seri üretim yapan işletmelerde en çok tercih edilen konveksiyonlu fırınlar, ana yakıt olarak gaz ya da elektrikle çalışabilmektedirler. Ancak her durumda kontrol devresi ve pervaneyi çeviren motor için elektrik ihtiyacı bulunmaktadır. Gazlı fırınlarda doğalgaz (20 mbar) ya da LPG/propan (30 mbar) kullanılmaktadır.

Birkaç farklı pişirme yönteminin kullanılma avantajı sağlayan buharlı-konveksiyonlu fırınlarda ise bazı yiyeceklerin pişmesi esnasında fırına buhar verilerek yiyeceğin daha iyi pişirebilmesi amaçlı bir işlem de uygulanabilmektedir. Buhar verme işleminde yiyecek nemlendirilerek kuruması önlenmekte, bu özelliğinden dolayı da daha çok pasta ve börekçiler tarafından tercih edilmektedir.

grey

5. KONVEKSİYONLU FIRINLARIN TAŞIDIĞI BAŞLICA RİSKLER

Bu ürünlerin kullanımı sırasında başlıca;

 • Yanmamış gaz kaçağı riski,
 • Yanmamış gazın cihazda birikme riski,
 • Yanmamış gazın ortamda birikme riski nedeni ile patlama, parlama, yanma tehlikeleri,
 • Varsa yardımcı enerji (elektrik) anormal dalgalanma riski,
 • Elektrik bağlantılarından kaynaklanan riskler,
 • Gıda ile teması muhtemel parçaların malzeme seçiminden kaynaklı kimyasal riskler,
 • Yanma ürünlerinin ortamda serbest kalması riski nedeniyle zehirlenme tehlikeleri,
 • Gıda döküntüsü, pişirme suları ve birikmiş yağların biriktiği kapta tutuşma riski,
 • Sıcak yüzeylere temas riski nedeni yanma yaralanma tehlikeleri,
 • Devrilme riski,
 • Cihazın üzerindeki bilgi etiketinde gaz kategorisi ve çalışma basıncının bulunmaması veya dikkate alınmadan yapılan yanlış gaz bağlantısı nedeniyle alev geri tepmesi ve/veya ortama zehirli gaz salınımı riskleri bulunmaktadır.