Gazlı Döner Ocağı – CE Belgesi

Femko Belgelendirme, 2016/426/AB Gaz Yakan Cihazlara Dair Yönetmelik kapsamında ihtiyacınız olan her türlü test, deney ve belgelendirme çalışmaları için, Uluslararası tanınırlık yetkisi, alanında uzman mühendis kadrosu ve sektör tecrübesiyle; Modül B: Ab Tip İncelemesi – Üretim Tipi, Modül C2: Üretimin Dâhilî Kontrolü Ve Ürünün Rastgele Aralıklarla Denetimli Muayenesine Dayalı Tipe Uygunluk, Modül D: Üretim Sürecinin Kalite Güvencesine Dayalı Tipe Uygunluk, Modül E- Ürün Kalite Güvencesine Dayalı Tipe Uygunluk, Modül F: Ürün Doğrulamayı Esas Alan Tipe Uygunluk, Modül G: Birim Doğrulamasını Esas Alan Uygunluk, Teknik Dosya Denetimleri ve Gaz Yakan Cihazlar CE Belgelendirme işlemlerinizin tümü için profesyonel hizmetler sunmaktadır.

I. CİHAZIN TANIMI VE KULLANIM ALANLARI

Doğalgaz ya da LPG ile çalışan döner ocakları, şişe takılmış eti dikey veya yatay olarak pişirmeyi sağlayan cihazlardır. Pişirme bloğu olarak adlandırılan pişirme üniteleri genellikle pişirilecek et boyutuna göre her biri birbirinden bağımsız kumanda edilen bir veya daha fazla sayıda ayrı radyan ısıtıcılardan müteşekkildir. Bazı modellerde bu blok öne ve arkaya hareketli olup, et miktarına göre cihazın konumlandırılmasını sağlar. Pişirme işlemi şişe takılmış etin, pozisyonuna uygun olarak yatay veya dikey olarak elle veya motorlu çalışan bir aparat yardımıyla radyan ısıtıcıların karşısında döndürülmesi ile gerçekleştirilir. Bu cihazlar profesyonel kullanım amaçlı olup genellikle eğitilmiş kişiler tarafından kullanılmaktadır. Döner ocakları otellerde, restoranlarda, lokantalarda, turistik tesislerde ve kantinlerde kullanılmaktadır.

2009/142/AT Gaz Yakan Cihazlara Dair Yönetmelik kapsamında üretilerek piyasaya arz edilmiş gazla çalışan döner ocaklarının kurulum, ayar, kullanım, bakım, enerjinin rasyonel kullanımı ve işaretlenmesi ile ilgili teknik düzenlemesinde yer alan temel güvenlik gereklerinin sağlanıp sağlanmadığının tespiti amacı ile gerçekleştirilecek piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetlerinde kullanılmak üzere denetim personeline yardımcı doküman olarak hazırlanmıştır.

Ürünler için oluşturulan kontrol listelerinde, Avrupa Standardizasyon Kuruluşları (CEN, CENELEC ve ETSI) tarafından kabul edilen, Avrupa Komisyonu ve Avrupa Standardizasyon Kuruluşları’nın üzerinde uzlaştıkları rehber ilkelere uygun olarak üye devletlere danışıldıktan sonra Komisyon tarafından yapılan görevlendirmeyi takiben hazırlanan ve ilgili ürünün tasarım ve üretim aşamasında kullanıldığında ilgili teknik mevzuatında öngörülen temel güvenlik gereklerini sağladığı varsayımını oluşturan Uyumlaştırılmış Avrupa Standartları referans olarak alınmıştır. Uyumlaştırılmış standartlar mecburi olmamakla birlikte üreticiler, Gaz Yakan Cihazlara Dair Yönetmelikte belirtilen temel güvenlik gerekliliklerini sağlayarak ürünlerini piyasaya arz ettiklerini ispatlamak durumundadırlar. Bu çerçevede, söz konusu denetimlerin üretici beyanından yola çıkarak gerçekleştirilmesi önem arz etmektedir.

Bu denetim rehberinde yer alan metinler yasal bir dayanak olarak kullanılamaz.

II. AMAÇ

Bu ürün grubuna yönelik gerçekleştirilecek piyasa gözetimi ve denetimi ile

Ürünlerin kullanımlarının gittikçe yaygınlaşması ve riskli ürün grubunda bulunmaları nedeniyle piyasada yer alan ürünlerin 2009/142/AT yönetmeliğine göre denetimlerin yapılması,

Tespit edilen ürünlerin uygunluk seviyelerinin belirlenmesi,

Yapılan tespitler ışığında riskli ürünler ve risk teşkil eden firmaların belirlenmesi,

Üretici/ithalatçı envanterinin oluşturulması,

Üretici ve ithalatçıların belirli uygunluk seviyesine ulaşmasının sağlanması,

Standartlara uygun ürünlerin piyasaya sürülmesini sağlayarak büyük risk taşıyan güvensiz ürünlerin tüketiciye ulaşmasının önlenmesi ile çevre ve insan sağlığının korunması,

Piyasada satılan ürünlerin uygunluklarının sağlanarak haksız rekabetin önlenmesi,

Geniş kapsamlı bir tarama yapılarak marka/model bazında ürünlerin tespiti,

Denetimler ve alınan önlemler ile piyasada farkındalık oluşturulması hedeflenmektedir.

III. DAYANAK

Gaz yakan cihazların piyasa gözetimi ve denetimi, Bakanlığımıza 635 sayılı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile verilen yetki çerçevesinde

 • 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun,
 • Ürünlerin Piyasa Gözetimi ve Denetimine Dair Yönetmelik,
 • Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği,
 • 2009/142/AT Gaz Yakan Cihazlara Dair Yönetmelik hükümleri doğrultusunda gerçekleştirilmektedir.

Döner ocaklarının piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetlerinde denetim elemanlarına yardımcı olması için hazırlanan bu rehber doküman, aşağıda belirtilen standartlardan faydalanılarak hazırlanmıştır:

 • TS EN 203-1 Gazla çalışan pişirme cihazları – Bölüm 1: Genel güvenlik kuralları,
 • TS EN 203-2-7 Gazla çalışan pişirme cihazları – Bölüm 2-7: Özel kurallar – Maltızlar ve döner kızartma şişleri,
 • TS EN 203-3 Gazla çalışan pişirme cihazları – Bölüm 3: Gıda ile temas eden malzemeler ve parçalar ve diğer sıhhi hususlar.

IV. GAZLA ÇALIŞAN DÖNER OCAKLARI HAKKINDA TEKNİK BİLGİLER

Döner ocakları, profesyonel kullanıma yönelik olarak tasarımlanmış, etin döndürülerek sağlıklı bir şekilde pişirildiği ocaklardır. Bu rehber döner ocaklarını, yapım malzemesini, cihaz ve ambalajı üzerinde bulunması gereken veri bilgilerini, kullanım, bakım, kurulum ve ayarlama talimatlarında bulunması gerekli olan güvenlik kurallarını kapsamaktadır.

Cihazların parça ve bileşenleri şöyledir;

grey grey

Örnek Model Tipleri

1) Standart (motorsuz)

grey

2) Motorlu Döner Ocağı

grey

3) Seren Camlı (Motorlu veya Motorsuz)

grey

V. ÜRÜNÜN TAŞIDIĞI RİSKLER

 • Cihazın gaz devresinden kaynaklanan gaz sızıntısı,
 • Gazın ürüne uygun bağlantı elemanlarıyla bağlanmaması (LPG tüp musluğuna bağlanacaksa kısa plastik bir hortumla, doğalgaz musluğuna bağlanacaksa kısa spiral bir hortumla) durumunda gaz sızıntısı,
 • Cihazda yeterli havalandırma deliğinin olmaması veya kapanması durumunda havanın yetersiz olması nedeniyle tam yanmanın sağlanamaması, ortamda zehirli gaz birikimi,
 • Ortamda iyi bir havalandırmanın mevcut olmaması (Yanma havasının temin edilememesi ve yanma ürünlerinin serbest bırakılması) nedeniyle ortamda zehirli gaz birikimi,
 • Enjektörlerin ayarsızlığı veya uygunsuz enjektör kullanılması nedeniyle yanmanın sağlanamaması ve alevin geri tepmesi,
 • Cihazın üzerindeki bilgi etiketinde gaz kategorisi ve çalışma basıncının bulunmaması veya dikkate alınmadan yapılan yanlış gaz bağlantısı nedeniyle alev geri tepmesi ve/veya ortama zehirli gaz salınımı,
 • Sıcak parçaların korumasız olması,
 • Elektrik bağlantılarından kaynaklanan riskler,
 • Devrilme,
 • Ocağın gözeneklerinden çıkan yanmayan gazın gıdaya yapışma riski,
 • Gıda maddesinden ızgara tavasına akan pişirme suları ve yağların aşırı ısınması ve çabuk tutuşabilmesi dolayısıyla yangın riski,
 • Pişme süresini hızlandırmak için kullanıcı tarafından gaz basıncının çok fazla arttırılması nedeniyle zararlı gazların oluşumu ve bunun sonucunda ortaya çıkan patlama riski.