Güneş Panelleri – CE Belgesi

Femko Belgelendirme, 2014/35/AB Belirli Gerilim Sınırları İçin Tasarlanan Elektrikli Ekipmanlar İle İlgili Yönetmelik (LVD Yönetmeliği) kapsamında, Uluslararası tanınırlık yetkisi, alanında uzman mühendis kadrosu ve sektör tecrübesiyle, Elektriksel Güvenlik Testleri (LVD Testi), Teknik Dosya Denetimleri ve CE Belgelendirme işlemlerinizin tümü için profesyonel hizmetler sunmaktadır.

1. GİRİŞ

Şebeke elektriğinin bulunmadığı yerlerde alternatif enerji kaynağı olarak güneş panelleri vasıtasıyla üretilen enerji kullanılmaktadır. Bu sistemlerde yeterli sayıda güneş pili modülü (güneş panelleri) enerji kaynağı olarak kullanılır. Güneşin yetersiz olduğu zamanlarda ya da özellikle gece süresince kullanılmak üzere genellikle sistemde akümülatör bulundurulur. Güneş pili modülleri gün boyunca elektrik enerjisi üreterek bunu akümülatörde depolar, yüke gerekli olan enerji akümülatörden alınır. Akünün aşırı şarj ve deşarj olarak zarar görmesini engellemek için kullanılan denetim birimi ise akünün durumuna göre, ya güneş pillerinden gelen akımı ya da yükün çektiği akımı keser. Şebeke uyumlu alternatif akım elektriğinin gerekli olduğu uygulamalarda, sisteme bir invertör eklenerek akümülatördeki DC gerilim, 220 V, 50 Hz.lik sinüs dalgasına dönüştürülür.

2. AMAÇ

Güneş panellerine yönelik piyasa gözetimi ve denetimindeki amaç;

 • Geniş kapsamlı bir tarama yapılarak marka/model bazında ürünlerin tespit edilmesi,
 • Tespit edilen ürünlerin uygunluk seviyelerinin belirlenmesi,
 • Tüketicinin korunması amacıyla riskli ürünlerin belirlenerek bu ürünlerin piyasaya arzının durdurulmasının sağlanması,
 • Riskli ürünleri piyasaya arz eden firmalar ile riskli ürün analiz raporlarının kayıt altına alınması,
 • Haksız rekabetin önlenmesi,
 • Üretici ve ithalatçıların belirli uygunluk seviyesine ulaşmasının sağlanması,
 • Denetimler ve alınan önlemler ile piyasada farkındalık oluşturulmasıdır.

3. DAYANAK

 • Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği,
 • Belirli Gerilim Sınırları Dâhilinde Kullanılmak Üzere Tasarlanmış Elektrikli Teçhizat İle İlgili Yönetmelik (LVD) (2006/95/AT),
 • Elektromanyetik Uyumluluk Yönetmeliği (2004/108/AT) (EMC),
 • TS EN 61730-1 Fotovoltaik (PV) modül güvenlik yeterliliği – Bölüm 1- Yapım için kurallar (IEC 61730-1:2004, değiştirilmiş),
 • TS EN 61730-2 Fotovoltaik (PV) modül güvenlik yeterliliği – Bölüm 2: Deney için kurallar (IEC 61730-2:2004, değiştirilmiş); standartları ve yönetmelikleri 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanuna dayanarak hazırlanmıştır.

4. ÜRÜN HAKKINDA TEKNİK BİLGİLER

Güneş hücreleri (fotovoltaik hücreler), yüzeylerine gelen güneş ışığını doğrudan elektrik enerjisine dönüştüren yarıiletken maddelerdir. Yüzeyleri kare, dikdörtgen, daire şeklinde biçimlendirilen güneş
hücreleri alanları genellikle 100 cm² civarında, kalınlıkları ise 0,2- 0,4 mm arasındadır.

Güneş hücreleri fotovoltaik ilkeye dayalı olarak çalışırlar, yani üzerlerine ışık düştüğü zaman uçlarında elektrik gerilimi oluşur. Hücrenin verdiği elektrik enerjisinin kaynağı, yüzeyine gelen güneş enerjisidir.

Güneş enerjisi, güneş hücresinin yapısına bağlı olarak % 5 ile % 20 arasında bir verimle elektrik enerjisine çevrilebilir. Güç çıkışını artırmak amacıyla çok sayıda güneş hücresi birbirine paralel ya da seri bağlanarak bir yüzey üzerine monte edilir, bu yapıya güneş hücresi modülü ya da fotovoltaik modül adı verilir. Güç talebine bağlı olarak modüller birbirlerine seri ya da paralel bağlanıldığı gibi güçleri ise bir kaç watt’tan megawatt’a kadar ulaşan sistemler oluşturulur.

Güneş pilleri pek çok farklı maddeden yararlanarak üretilebilir. Günümüzde güneş pili yapımında en çok kullanılan maddeler galyum arsenit(GaAs) ve kristal silisyumdur.

Şebeke bağlantılı güneş pili sistemleri yüksek güçte-santral boyutunda sistemler şeklinde olabileceği gibi daha çok görülen uygulaması binalarda küçük güçlü kullanım şeklindedir. Bu sistemlerde örneğin bir konutun elektrik gereksinimi karşılanırken, üretilen fazla enerji elektrik şebekesine satılır, yeterli enerjinin üretilmediği durumlarda ise şebekeden enerji alınır. Böyle bir sistemde enerji depolaması yapmaya gerek yoktur, yalnızca üretilen DC elektriğin, AC elektriğe çevrilmesi ve şebeke uyumlu olması yeterlidir.

NOT: Kaynak olarak teknik bilgileri ve resimlerin bazıları Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü sitesinden alınmıştır.

grey grey grey

5. ÜRÜNÜN TAŞIDIĞI RİSKLER

Standart dışı üretilen güneş hücreleri (fotovoltaik hücreler, güneş panelleri), istenilen verimin alınmaması, elektrik çarpması, can ve kayıplarının oluşmasına neden olmaktadır.