Kablolu Taşıma Sistemleri Telesiyej – CE Belgesi

Femko Belgelendirme, 2014/33/AB Asansör Yönetmeliği kapsamında, 2705 kimlik numaralı Onaylanmış Kuruluş (Notifed Body) olarak Uluslararası tanınırlık yetkisi, Türkak Akreditasyonu, alanında uzman mühendis kadrosu ve sektör tecrübesiyle; Asansör Risk Analizi, Asansör Tasarım İnceleme Belgesi, Asansör Birim Doğrulama, Asansör Modül H1 Belgesi, Asansör Modül B+E Belgesi, Asansör Modül G Belgesi, Asansör Modül F Belgesi, Asansör Modül D Belgesi, Teknik Dosya Denetimleri ve Asansör CE Belgelendirme işlemlerinizin tümü için profesyonel hizmetler sunmaktadır.

1. GİRİŞ

Telesiyej sistemleri, halkın yoğun kullanımına maruz kalan ve birçok güvenlik sistemine sahip; işletmesi ve bakımı özel kurallara bağlı elektromekanik tesislerdir.

Söz konusu tesisatların can ve mal güvenliği açısından uygunluğuna yönelik, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı denetim personeli tarafından, İnsan Taşımak Üzere Tasarımlanan Kablolu Taşıma Tesisatı Yönetmeliği (2000/9/AT) ve ilgili standardlar kapsamında re’sen, şikayet/ihbar ve odaklı faaliyet kapsamında denetim gerçekleştirilmesi gerekliliği bulunmaktadır.

Telesiyej sistemleri genellikle kayak merkezlerinde, turizm bölgelerinde ve yerleşim yerleri arasında kullanılmaktadır.

TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası ve Makine Mühendisleri Odasınca “İnsan Taşımak Üzere Tasarımlanan Kablolu Taşıma Tesisatının Ruhsatlandırılması, Bakım ve İşletilmesine Dair Tebliğ (SGM:2009/11) kapsamında işletme teknik ruhsatı verilen telesiyej tesislerine ilişkin 16/12/2014 tarihli güncel bilgi aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

grey grey

2. AMAÇ

Kablolu taşıma tesisatı olan telesiyeje yönelik gerçekleştirilecek piyasa gözetimi ve denetimi;

 • Üretici bazında piyasanın tanınmasını,
 • Tesisatların uygunluk seviyelerinin tespitini,
 • Test ve muayene sonucunda verilecek karar aşamasında hangi uygunsuzluklara yönelik hangi yaptırımların uygulanacağı noktasında tutarlılık – oransallık ilkesi doğrultusunda net bir müdahale politikasının oluşturulmasını,
 • Risk teşkil eden firmaların tespit edilmesini,
 • Monte edenlerin ürüne yönelik farkındalıklarının ve bilinç seviyelerinin artmasını,
 • Haksız rekabetin önlenmesini,
 • Riskli tesisatların güvenli hale getirilinceye kadar kullanım dışı bırakılmasının temini sağlanacaktır.

3. DAYANAK

 • İnsan Taşımak Üzere Tasarımlanan Kablolu Taşıma Tesisatı Yönetmeliği (2000/9/AT)
 • İnsan Taşımak Üzere Tasarımlanan Kablolu Taşıma Tesisatının Ruhsatlandırılması, Bakım ve İşletilmesine Dair Tebliğ (SGM:2009/11)
 • İnsan Taşımak İçin Tasarımlanan Halatlı Hat Tesisleri İçin Güvenlik Kuralları – İşletmeye Alma Öncesi Muayene, Bakım, İşletme İle İlgili Muayene ve Kontroller (TS EN 1709)

4. TELESİYEJ HAKKINDA TEKNİK BİLGİLER

Telesiyej sistemleri birçok güvenlik sistemine sahip, işletmesi ve bakımı özel kurallara bağlı olan ve onaylanmış kuruluş tarafından çalışma öncesi ön incelemeden geçirilmesi gereken elektromekanik tesislerdir.

Bu tesislerin güvenli ve uygun işletilebilmesi için, İnsan Taşımak İçin Tasarımlanan Halatlı Hat Tesisleri İçin Güvenlik Kuralları – İşletmeye Alma Öncesi Muayene, Bakım, İşletme İle İlgili Muayene ve Kontroller (TS EN 1709) standardına uygun işletme bakım ve kontrollerinin periyoduna uygun olarak yerine getirilmesi gerekir.

Kayak merkezlerinde kurulu olan telesiyejler; çoğunlukla sandalye şeklinde, turizm merkezlerinde ve yerleşim yerleri arasında çalışanlar ise çoğunlukla kabin şeklinde olan küçük teleferik tipleridir. Bazı yerlerde aynı hat üzerinde hem sandalyeler hem de kabinlerin yer alması da mümkündür.

Telesiyejler sabit ve ayrılabilir klemli olmak üzere 2 tipe ayrılmaktadır.

grey

Sabit klemli telesiyejler en fazla 3 mt/sn hız ve 2/4/6 kişilik sandalyeler ile yüksek hız ve kapasiteye sahip olan ayrılabilir klemli telesiyejler ise 6 mt./sn hız ve 4/6/8 kişilik sandalyeler ile kullanılmaktadır.

Telesiyej tesisatının uzman mühendis/mimarlarca projelendirilmesi, bu projelerin ilgili meslek odalarınca teknik açıdan uygunluklarının denetlenmesi, tüm yapıların ruhsatlarının alınmış olması ve telesiyej tesisatının montajına başlanmadan önce tüm risklerin tanımlandığı risk analizi raporunun esas yapımcı tarafından yapılmış/yaptırılmış olması gerekmektedir. Monta sonrası sistem, TMMOB Makine Mühendisleri Odası ve TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası tarafından müştereken görevlendirilecek uzmanlarca gerçekleştirilen teknik inceleme ve değerlendirmeler neticesinde tesisin işletilmesine engel bir durumun bulunmaması halinde başvuru yapılan oda tarafından işletme teknik ruhsatı düzenlenerek kullanıma açılacaktır.

5. TELESİYEJ SİSTEMİNE İLİŞKİN SORUMLULULAR

1. Tesisat İşletmecisi: İnsan Taşımak Üzere Tasarımlanan Kablolu Taşıma Tesisatının Ruhsatlandırılması, Bakım ve İşletilmesine Dair Tebliğ’de (SGM:2009/11) tesisat İşletmecisi;

 • a. İşletme talimatları ve kısıtlamalara yönelik dokümanların, bakım ve ayar talimatlarının, kontrollere ilişkin çizelgelerin, kurtarma talimatlarının kolay ulaşılabilir şekilde kumanda merkezinde muhafaza etmesi gerekmektedir.
 • b. Teknik personelinin eğitim durumunu gösteren belgelerin yer aldığı dosyayı oluşturmalıdır.
 • c. Tesisat işletmecisi kontrollerin düzenli olarak yaptırılmalıdır. (TS EN 1709 kapsamında)
 • d. Tesisatın çalıştırılmasında can ve mal güvenliğini tehlikeye atacak uygunsuzlukların tespit edilmesi durumunda, söz konusu uygunsuzluklar giderilinceye kadar tesisat işletmecisi, tesisatın işletmesini durdurarak gerekli bütün tedbirleri alması gerekmektedir.

2. Tesisat Yaptırıcısı:

 • a. 3194 sayılı İmar Kanunu’nda yer alan belgeler ve yapı ruhsatı veren kurum tarafından istenen ek belgelerle yapı ruhsatı alır.
 • b.Mevcut tesisatta hat güzergahının ve istasyonların değiştirilmesi veya ilave istasyonların kurulması gibi durumlarda da söz konusu tesisat için de yapı ruhsatı almalıdır.

3. Yapı Ruhsatı Veren Kurum: İnsan Taşımak Üzere Tasarımlanan Kablolu Taşıma Tesisatının Ruhsatlandırılması, Bakım ve İşletilmesine Dair Tebliğ’e göre (SGM:2009/11), Tesisat yaptırıcısının yukarıda belirtilen hususları yerine getirilmesini müteakip, belediye sınırları içerisinde belediye veya belediye sınırları dışında valilik tarafından yapılan değerlendirmeler neticesinde tesisatın yapımına herhangi bir engel bulunmaması halinde düzenlenen yapı ruhsatı belgesinin bir nüshası tesisat yaptırıcısına verir, bir nüshasını da Bakanlığa iletir.

4. Esas Yapımcı:

 • a. Kablolu taşıma tesisatının montajının tamamlanmasını müteakip esas yapımcı tarafından aşağıda yer alan belgelerle birlikte TMMOB Makine Mühendisleri Odasına veya TMMOB Elektrik Mühendisleri Odasına başvuru yapar.
 • b. 2000/9/AT Yönetmeliği kapsamında montajı gerçekleştirilmiş olan kablolu taşıma tesisatının temel karakteristiklerine yönelik bir değişiklik yapılması durumunda işletme teknik ruhsatını yeniletir.
 • 5. İlgili Odalar: TMMOB Makine Mühendisleri Odası ve TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası tarafından görevlendirilecek uzmanlarca teknik inceleme ve değerlendirmeler neticesinde tesisin işletilmesine engel bir durumun bulunmaması halinde teknik ruhsatı düzenler.
 • 6. Onaylanmış Kuruluş: 2000/9/AT Yönetmeliği kapsamında yapılan tesisi onaylanmış kuruluş tarafından gözetlenir.

6. ÜRÜNÜN TAŞIDIĞI RİSKLER

Telesiyej tesisatının en az endüstri meslek lisesi mezunu ve kablolu taşıma tesisatının işletilmesi ve bakımına yönelik konusunda eğitim almış teknik personel tarafından işletilmesi, tesisatta oluşabilecek risklerin en az düzeyde oluşmasını sağlayacaktır. İşletme teknik personelinin günlük/aylık/yıllık periyodlarda tesisatının bakım ve kontrollerini yapması, tesisat işletmecisinin ise, tesisatın emniyetli ve uygun kullanımını temin etmesi gerekmektedir.

Kablolu taşıma tesisatının gerçek durumunu belirlemek amacıyla, yeni tesisatlar için TS-EN 1709 standardı, eski tesisatlar için ise iyi mühendislik uygulamaları esas alınarak günlük/aylık kontrollerin yapılması gerekir.

Her ne kadar tesisat işletmecisi tarafından günlük/aylık kontroller düzenli olarak gerçekleştirilse de güvenliğin çok önemli olduğu tür tesislerde, gerek işletme körlüğü, gerekse niteliksiz, dikkatsiz çalışma vb. nedenlerle erozyona uğrayacak işlemler sonucu can kaybı yaşanmaması için ilgili bağımsız denetim kuruluşu tarafından periyodik kontrollerin yapılması büyük önem arz etmektedir.

Telesiyej gibi tesisatlerde özellikle en riskli alanlar, iniş biniş platformları, acil kaçış yolları sayılabilir. Bununla birlikte, acil durumlara ilişkin yedek tahliye motorlarının varlığı, en az iki adet frenleme sisteminin mevcudiyeti, risk analizi raporunun oluşturulmuş olması ve güvenlik aksamlarının gerekliliklerini yerine getirebilecek nitelikte olması önemli unsurlardandır.

Dolayısıyla, insan taşımak üzere tasarımlanan bu tür tesisatların standartlara uygun olarak imal edilmesi ve kullanım süreleri boyunca can ve mal güvenliği açısından güvenli kullanım vasfının korunması ancak yine standartlara uygunluk ve uygun olarak işletilmesi ve bakımının gerçekleştirilmesi ile mümkün olacaktır.