Pasta Börek Fırınları – CE Belgesi

Femko Belgelendirme, 2016/426/AB Gaz Yakan Cihazlara Dair Yönetmelik kapsamında ihtiyacınız olan her türlü test, deney ve belgelendirme çalışmaları için, Uluslararası tanınırlık yetkisi, alanında uzman mühendis kadrosu ve sektör tecrübesiyle; Modül B: Ab Tip İncelemesi – Üretim Tipi, Modül C2: Üretimin Dâhilî Kontrolü Ve Ürünün Rastgele Aralıklarla Denetimli Muayenesine Dayalı Tipe Uygunluk, Modül D: Üretim Sürecinin Kalite Güvencesine Dayalı Tipe Uygunluk, Modül E- Ürün Kalite Güvencesine Dayalı Tipe Uygunluk, Modül F: Ürün Doğrulamayı Esas Alan Tipe Uygunluk, Modül G: Birim Doğrulamasını Esas Alan Uygunluk, Teknik Dosya Denetimleri ve Gaz Yakan Cihazlar CE Belgelendirme işlemlerinizin tümü için profesyonel hizmetler sunmaktadır.

1.GİRİŞ

Pasta börek fırınları genellikle seri üretim yapan unlu mamul, baklava ve börek imalathanelerde, pastanelerde, restoranlarda, lokantalarda, turistik tesislerde pastane mamulleri, baklava, pizza, börek, kuru pasta çeşitleri, ramazan pidesi, fırın yemekleri, çeşitli kebaplar ve pidelerin pişirilmesinde, profesyonel kullanım amaçlı olarak, pastane ve börek ustaları tarafından kullanılmaktadır.

2009/142/AT Gaz Yakan Cihazlara Dair Yönetmelik kapsamında üretilerek piyasaya arz edilmiş gazla ısınan pasta börek fırınları olarak tabir edilen, unlu mamul fırınlarının kurulum, ayar, kullanım, bakım, enerjinin rasyonel kullanımı ve işaretlenmesi ile ilgili teknik düzenlemesinde yer alan temel güvenlik gereklerinin sağlanıp sağlanmadığının tespiti amacı ile gerçekleştirilecek piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetlerinde kullanılmak üzere denetim personeline yardımcı doküman olarak hazırlanmıştır.

Rehberde ürünler için oluşturulan kontrol listelerinde, Avrupa Standardizasyon Kuruluşları (CEN, CENELEC ve ETSI) tarafından kabul edilen, Avrupa Komisyonu ve Avrupa Standardizasyon Kuruluşlarının üzerinde uzlaştıkları rehber ilkelere uygun olarak üye devletlere danışıldıktan sonra Komisyon tarafından yapılan görevlendirmeyi takiben hazırlanan ve ilgili ürünün tasarım ve üretim aşamasında kullanıldığında ilgili teknik mevzuatında öngörülen temel güvenlik gereklerini sağladığı varsayımında Uyumlaştırılmış Avrupa Standartları referans alınmıştır. Uyumlaştırılmış standartlar mecburi olmamakla birlikte üreticiler, Gaz Yakan Cihazlara Dair Yönetmelikte belirtilen temel güvenlik gerekliliklerini sağlayarak ürünlerini piyasaya arz ettiklerini ispatlamak durumundadırlar. Bu çerçevede, söz konusu denetimlerin üretici beyanından yola çıkarak gerçekleştirilmesi önem arz etmektedir.

Bu denetim rehberinde yer alan metinler yasal dayanak olarak kullanılamaz.

2. AMAÇ

Pasta Börek Fırınlarına yönelik gerçekleştirilecek piyasa gözetimi ve denetimi ile;

 • Ürünlerin kullanımlarının gittikçe yaygınlaşması ve riskli ürün grubunda bulunmaları nedeniyle piyasada yer alan ürünlerin 2009/142/AT Yönetmeliği kapsamında uygunluk seviyelerinin tespiti,
 • Piyasada standartlara uygun ürünlerin bulunması sağlanarak büyük risk taşıyan güvensiz ürünlerin tüketiciye ulaşmasının önlenmesi ile çevre ve insan sağlığının korunması,
 • Geniş kapsamlı bir tarama ile piyasada bulunan ürünlerin marka/model bazında tespiti,
 • Yapılan tespitler ışığında riskli ürünler ve risk teşkil eden firmaların belirlenmesi,
 • Üretici/ithalatçı envanterinin oluşturulması,
 • Haksız rekabetin önlenmesi, üretici ve ithalatçıların belirli uygunluk seviyesine ulaşmasının sağlanması,
 • Denetimler ve alınan önlemler ile piyasada farkındalık oluşturulması,
 • Uygunluk değerlendirmesinde yer alan kuruluşların teknik mevzuat ile belirlenmiş sorumlulukları çerçevesinde yeterlilikleri hususunda tespitler oluşturulması hedeflenmektedir.

3. DAYANAK

Gaz yakan cihazların piyasa gözetimi ve denetimi, Bakanlığımıza 635 sayılı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile verilen yetki çerçevesinde;

 • 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun,
 • Ürünlerin Piyasa Gözetimi ve Denetimine Dair Yönetmelik,
 • Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği,

2009/142/AT Gaz Yakan Cihazlara Dair Yönetmelik hükümleri doğrultusunda gerçekleştirilmektedir.
Pasta börek fırınlarının piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetlerinde, denetim elemanlarına yardımcı olması için hazırlanan bu rehberin oluşturulmasında aşağıda belirtilen standartlardan faydalanılmıştır.

 • TS EN 203-1 Gazla Çalışan Pişirme Cihazları – Bölüm 1: Genel Güvenlik Kuralları
 • TS EN 203-2-2 Gazla Çalışan Pişirme Cihazları – Bölüm 2-2: Özel Kurallar – Fırınlar
 • TS EN 203-3 Gazla Çalışan Pişirme Cihazları – Bölüm 3: Gıda ile Temas Eden Malzemeler ve Parçalar ve Diğer Sıhhi Hususlar

4. PASTA BÖREK FIRINLARI HAKKINDA TEKNİK BİLGİLER

Pasta börek fırınlarında ısıtma, doğalgaz veya LPG vasıtasıyla gerçekleşmektedir. Isıtma elemanlarındaki alevin herhangi bir nedenden dolayı sönmesi durumunda gazı otomatik olarak kesen emniyet ventilli musluklar olması gerekmektedir. Fırınların çalışma prensiplerine göre, atmosferik veya basınçlı brülörlü, doğal konveksiyonlu, cebri havalı (fanlı) veya buharlı tipleri bulunmaktadır. Fan ve konveksiyonel hava akımı sayesinde pişirme bölümünde ısının homojen olması sağlanır. Bazı ürünlerde buhar üretim tertibatı ve buhar tahliyesi bulunmaktadır. Fırınların bazılarında sıcaklık ayarı için termostat bulunmaktadır. Geliştirilmiş modellerde tüm kumandalar PNC yazılımıyla gerçekleştirilmekte olup son zamanda uzaktan kumandalı fırınlar da yapılmaktadır.

Başlıca pasta börek fırını tipleri;

1) Doğal Konveksiyonlu Fırın: Gıdanın bir bölme içerisinde doğal konveksiyonla pişirildiği cihazdır.

2) Cebri Konveksiyonlu Fırın: İçerisindeki havanın bir mekanik tertibat vasıtasıyla sirküle edildiği pişirme bölmesi ile donatılmış cihazdır.

3) Çok Fonksiyonlu Fırın: Çeşitli pişirme modlarına sahip olan cihazdır:

 • Doğal Konveksiyon Modu: Pişirme bölmesinin doğal konveksiyonla ısıtılmasıdır.
 • Kızgın Hava Modu: Pişirme bölmesinin cebri konveksiyonla ısıtılmasıdır.
 • Buhar Modu: Bir buhar üreticisi pişirme bölmesine enjekte edilen buharı üretir. Bu fırın, basıncı olmayan bir buhar pişiricisi olarak kullanılabilir.

Karışık Mod: Kızgın hava ve buhar modlarının bir arada olduğu moddur. Kızgın hava buharla nemlendirilir. Buhar enjeksiyonu operatörün seçimine göre sürekli veya kesikli yapılabilir. Bazı fırınların buhar üreticisi yoktur. Buhar, suyun enjeksiyonu ile üretilir.

4) Ticari Unlu Mamuller Fırını: Özellikle, ekmek, kek ve pasta pişirmek için tasarımlanmış fırındır. Bu fırın, pişirme bölmesinde pişirilecek, bölmenin tabanına veya ızgara rafın üstüne veya fırının farklı pişirme bölmelerinde bulunan tepsilerin üzerine yerleştirilmiş olan ürünleri bir araba, sabit veya döner tepsi arabası vasıtasıyla alabilir (sadece tabanı olan fırın durumunda).

5) Çok Katlı Fırın: Pişirme bölmesine çoklu erişimin mümkün olduğu fırındır.

grey

5. PASTA BÖREK FIRINLARININ TAŞIDIĞI BAŞLICA RİSKLER

Bu ürünlerin kullanımı sırasında oluşabilecek başlıca riskler aşağıda sıralanmıştır.

 1. Yanmamış gaz kaçağı riski
 2. Yanmamış gazın cihazda birikmesi riski
 3. Yanmamış gazın ortamda birikmesi nedeniyle patlama, parlama, yanma tehlikeleri
 4. Varsa yardımcı enerjinin (elektrik) anormal dalgalanması riski
 5. Elektrik bağlantılarından kaynaklanan riskler
 6. Gıda ile teması muhtemel parçaların malzeme seçiminden kaynaklı kimyasal riskler
 7. Yanma ürünlerinin ortamda serbest kalması riski nedeniyle zehirlenme tehlikeleri
 8. Gıda döküntüsü, pişirme suları ve birikmiş yağların biriktiği kapta tutuşma riski
 9. Sıcak yüzeylere temas riski nedeniyle yanma ve yaralanma tehlikeleri
 10. Devrilme riski
 11. Cihazın üzerindeki bilgi etiketinde gaz kategorisi ve çalışma basıncının bulunmaması veya dikkate alınmadan yapılan yanlış gaz bağlantısı nedeniyle alev geri tepmesi ve/veya ortama zehirli gaz salınımı riski