Tantuni Ocağı – CE Belgesi

Femko Belgelendirme, 2016/426/AB Gaz Yakan Cihazlara Dair Yönetmelik kapsamında ihtiyacınız olan her türlü test, deney ve belgelendirme çalışmaları için, Uluslararası tanınırlık yetkisi, alanında uzman mühendis kadrosu ve sektör tecrübesiyle; Modül B: Ab Tip İncelemesi – Üretim Tipi, Modül C2: Üretimin Dâhilî Kontrolü Ve Ürünün Rastgele Aralıklarla Denetimli Muayenesine Dayalı Tipe Uygunluk, Modül D: Üretim Sürecinin Kalite Güvencesine Dayalı Tipe Uygunluk, Modül E- Ürün Kalite Güvencesine Dayalı Tipe Uygunluk, Modül F: Ürün Doğrulamayı Esas Alan Tipe Uygunluk, Modül G: Birim Doğrulamasını Esas Alan Uygunluk, Teknik Dosya Denetimleri ve Gaz Yakan Cihazlar CE Belgelendirme işlemlerinizin tümü için profesyonel hizmetler sunmaktadır.

I. GİRİŞ

Doğalgaz veya LPG ile çalışan bu cihazlar, bahse konu yönetmeliğin güvenlik gereklerine uygun üretilmedikleri veya kullanımlarında gereken özen gösterilmediği durumunda oluşabilecek gaz sızıntısının neden olabileceği riskleri taşımaktadırlar.

2009/142/AT Gaz Yakan Cihazlara Dair Yönetmelik kapsamında üretilerek piyasaya arz edilmiş, profesyonel kullanım amaçlı (Ticari), kalifiye kişiler tarafından kullanılan tantuni ocaklarının; kurulum, ayar, kullanım, bakım, enerjinin rasyonel kullanımı ve işaretlenmesi ile ilgili teknik düzenlemesinde yer alan temel güvenlik gereklerinin sağlanıp sağlanmadığının tespiti amacı ile gerçekleştirilecek piyasa gözetimi ve denetim faaliyetlerinde kullanılmak üzere denetim personeline yardımcı doküman olarak hazırlanmıştır.

Ürünler için oluşturulan kontrol listelerinde, Avrupa Standardizasyon Kuruluşları (CEN, CENELEC ve ETSI) tarafından kabul edilen, Avrupa Komisyonu ve Avrupa Standardizasyon Kuruluşları’nın üzerinde uzlaştıkları rehber ilkelere uygun olarak üye devletlere danışıldıktan sonra Komisyon tarafından yapılan görevlendirmeyi takiben hazırlanan ve ilgili ürünün tasarım ve üretim aşamasında kullanıldığında ilgili teknik mevzuatında öngörülen temel güvenlik gereklerini sağladığı varsayımını oluşturan Uyumlaştırılmış Avrupa Standartları referans olarak alınmıştır. Uyumlaştırılmış standartlar mecburi olmamakla birlikte üreticiler, Gaz Yakan Cihazlara Dair Yönetmelik’te belirtilen temel güvenlik gerekliliklerini sağlayarak ürünlerini piyasaya arz ettiklerini ispatlamak durumundadırlar. Bu çerçevede, söz konusu denetimlerin üretici beyanından yola çıkarak gerçekleştirilmesi önem arz etmektedir.

Bu denetim rehberinde yer alan metinler yasal bir dayanak olarak kullanılamaz.

II. AMAÇ

Bu kapsam çerçevesinde gerçekleştirilecek denetim faaliyetleri ile;

 • Ürünlerin teknik düzenlemesinde yer alan gereklere uygun ve güvenli olarak piyasaya arz edilip edilmediğinin tespit edilerek alınan önlem ve yaptırım kararları ile uygunsuz ürünlerin piyasaya arzında caydırıcılık sağlanması,
 • Güvensiz ürünlerin kullanıcıya ulaşmasının önlenmesi suretiyle can ve mal güvenliği ile birlikte çevrenin ve insan sağlığının korunması,
 • Üretici ve ithalatçı firmalarda farkındalık oluşturulması,
 • Haksız rekabetin önlenmesi,
 • Üretici/ithalatçı envanterinin oluşturulması,
 • Marka/model bazında ürün envanterinin oluşturulması,
 • Uygunluk değerlendirmesinde yer alan kuruluşların teknik mevzuat ile belirlenmiş sorumlulukları çerçevesinde yeterlilikleri hususunda tespitler oluşturulması hedeflenmektedir.

III. DAYANAK

Gaz yakan cihazların piyasa gözetimi ve denetimi, Bakanlığımıza 635 sayılı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile verilen yetki çerçevesinde;

 • 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun,
 • Ürünlerin Piyasa Gözetimi ve Denetimine Dair Yönetmelik,
 • Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği,
 • 2009/142/AT Gaz Yakan Cihazlara Dair Yönetmelik hükümleri doğrultusunda gerçekleştirilmektedir. Tantuni ocak cinsi ürünlerin piyasa gözetimi ve denetim faaliyetlerinde denetim personeline yardımcı olması için hazırlanan bu rehber doküman, aşağıda belirtilen standartlardan faydalanılarak hazırlanmıştır.
 • TS_EN_203_1 Gazla çalışan pişirme cihazları – Bölüm 1 Genel güvenlik kuralları,
 • TS_EN_203_2_1 Gazla çalışan pişirme cihazları- Bölüm 2-1 Özel kurallar – Açık bekler ve vok bekleri,
 • TS_EN_203_3 Gazla çalışan pişirme cihazları – Bölüm 3 Gıda ile temas eden malzemeler ve parçalar ve diğer sıhhi hususlar.

IV. TANTUNİ OCAKLARI HAKKINDA TEKNİK BİLGİLER

Cihazlarda pişirme, doğalgaz veya LPG vasıtasıyla gerçekleşir. Bu tarz ürünlerin kullanılması sırasında oluşabilecek bir gaz sızıntısı en büyük riski teşkil ettiğinden brülörde alevin herhangi bir nedenden dolayı sönmesi durumunda gazı otomatik olarak kesen “Alev İzleme Tertibatı” olması gerekmektedir.

Tantuni Ocakları; Pişirme kabının doğrudan alevle ısıtıldığı ve yanma ürünlerinin belirli bir yol izlemeksizin doğrudan atmosfere verildiği açık beke sahip cihazlardır.

Yanma havasını bulunduğu ortamdan sağlanması ve yanma ürünlerinin de doğrudan ortama verilmesi nedeni ile yüksek risk taşıyan ürünler için yanma havası beslemesi ve yanma ürünlerinin tahliyesi ile ilgili bilgilerin kullanıcıya talimatlarla sunulması çok önemlidir. Lokanta ve otellerde kullanım alanı bulunan tantuni ocakları çoğunlukla profesyonel kullanıma yönelik olarak tasarımlanmaktadır.

grey

V. TANTUNİ OCAKLARININ TAŞIDIĞI BAŞLICA RİSKLER

Cihazın gaz devresinden kaynaklanan gaz sızıntısı,

Cihazda yeterli havalandırma deliklerinin olmaması veya kapanması durumunda havanın yetersiz olması nedeniyle tam yanmanın sağlanamaması ortamda zehirli gaz birikimi,

Ortamda iyi bir havalandırmanın mevcut olmaması (Yanma havasının temin edilememesi ve yanma ürünlerinin serbest bırakılması) nedeniyle ortamda zehirli gaz birikimi,

Enjektörlerin ayarsızlığı veya uygunsuz enjektör kullanılması nedeniyle yanmanın sağlanamaması ve alevin geri tepmesi,

Brülörlerin altında birikebilecek yanmamış gazların boşaltılamaması,

Cihazın üzerindeki bilgi etiketinde gaz kategorisi ve çalışma basıncının bulunmaması veya dikkate alınmadan yapılan yanlış gaz bağlantısı nedeniyle alev geri tepmesi ve/ veya ortama zehirli gaz salınımı,

Gaz dönüşümünü ehil kişilerin yapmaması,

Gaz basıncının belirtilmemesi (veya uyulmaması) halinde, cihazın yüksek basınçta çalıştırılması durumunda gaz kaçırma riski ve neticesinde patlama riskidir.