Self Deklarasyon CE Belgesi

Self Deklarasyon CE Belgesi

AB direktifleri kapsamında makina imalatçısı zorunlu olan ürünler için CE Belgesi alarak Self Deklerasyon yayınlamış olur. Self deklerasyon piyasaya sürülen ve makina imalatçıları tarafından ce belgesi alınan ve imalatçı tarafından yayınlanan deklerasyondur. AT uygunluk beyanı olarak ta bilinen self deklerasyon makinaların CE belgesine sahip olduğunu belirten ve resmi bir belge ile resmiyete dökülen beyana Self deklerayon denir.

Onaylanmış kuruluşlar tarafından hazırlanan 2006/42/EC direktiflerine göre hazırlanan Self deklerasyon teknik dosya incelemeleri, makina güvenlik testleri ve ce belgesi hazırlandıktan sonra yapılır. Bu işlemler yapıldıktan sonra 2006/42/EC direktifi bize self deklerasyon yapma hakkı verir. 2006/42/AT makina emniyet yönetmeliğine göre hazırlanan self deklerasyon CE belgesi ile ürünleriniz belli bir kalite ve standartlara oturtulmuş olur.

Makina Emniyet Yönetmeliğinde belirtilen AT Uygunluk Beyanı 

Bu beyan ve çevirileri talimatlarla aynı koşullarda [Ek I, 1.7.4.1.(a) ve (b) numaralı paragraflar] hazırlanmalı ve daktilo ile ya da büyük harflerle el yazısı ile yazılmış olmalıdır.

Bu beyan, sadece piyasaya arz edildiği durumdaki makinaya aittir ve sonradan ilave edilen aksam ve/veya son kullanıcı tarafından daha sonra yapılacak işlemleri kapsamaz.

AT Uygunluk Beyanı aşağıdaki hususları içermelidir:

 • 1) İmalatçının veya varsa yetkili temsilcisinin ticari unvanı ve açık adresi,
 • 2) Teknik dosyayı hazırlamakla yetkili olan ve Türkiye’de veya Toplulukta yerleşik olması gereken kişinin adı ve adresi,
 • 3) Jenerik kodlaması, işlevi, modeli, tipi, seri numarası ve ticari adı dahil olmak üzere; makinaların tarifi ve tanıtımı,
 • 4) Makinaların bu Yönetmeliğin ilgili hükümlerini karşıladığını doğrudan bir şekilde beyan eden bir ifade ve uygun durumlarda, makinanın uygun olduğu diğer yönetmelikler ve/veya ilgili hükümlere uygunluğu beyan eden benzer bir cümle. Bu atıflar Avrupa Birliği Resmî Gazetesinde yayımlanmış metinler olmalıdır,
 • 5) Uygun olan durumlarda, Ek IX’da belirtilen AT Tip İncelemesini yapan Onaylanmış Kuruluşun adı, adresi ve kimlik numarası ile AT Tip İnceleme Belgesi numarası,
 • 6) Uygun durumlarda, Ek X’da belirtilen Tam Kalite Güvence Sistemini onaylayan Onaylanmış Kuruluşun adı, adresi ve kimlik numarası,
 • 7) Uygun durumlarda, bu Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin ikinci fıkrasında belirtildiği şekliyle, kullanılan uyumlaştırılmış standartlara atıf,
 • 8) Uygun durumlarda, kullanılan diğer teknik standartlara ve şartnamelere atıf,
 • 9) Beyanın yeri ve tarihi,
 • 10) İmalatçı ya da yetkili temsilcisi adına beyanı hazırlama yetkisi verilmiş olan kişinin kimlik bilgileri ve imzası.

B Kısmen tamamlanmış makinalar için imalatçı beyanı

Bu beyan ve çevirileri talimatlarla aynı koşullarda (Ek I, 1.7.4.1.(a) ve (b) numaralı paragraflar) hazırlanmalı ve daktilo ile ya da büyük harflerle el yazısı ile yazılmış olmalıdır.

İmalatçı beyanı aşağıdaki hususları içermelidir:

 • 1) Kısmen tamamlanmış makinaların imalâtçısının veya varsa yetkili temsilcisinin ticari unvanı ve açık adresi,
 • 2) İlgili teknik dosyayı hazırlamakla yetkili olan ve Türkiye’de veya Toplulukta yerleşik olması gereken kişinin adı ve adresi,
 • 3) Jenerik kodlaması, işlevi, modeli, tipi, seri numarası ve ticari adı dahil olmak üzere; kısmen tamamlanmış makinaların tarifleri ve tanıtımı,
 • 4) Bu Yönetmeliğin temel gerekliliklerinin karşılandığını ve ilgili teknik dokümanların Ek VII Kısım B hükümlerine uygun olarak hazırlandığını beyan eden bir ifade ve uygun durumlarda, kısmen tamamlanmış makinanın diğer ilgili yönetmeliklere uygun olduğunu beyan eden bir cümle. Bu atıflar Avrupa Birliği Resmi Gazetesinde yayımlanmış olan metinler olmalıdır,
 • 5) Yetkili kuruluşlardan gelecek makul olan bir talebe karşın, kısmen tamamlanmış makina ile ilgili bilgilerin sağlanacağına dair bir taahhüt. Bu taahhüt sağlama yöntemini içermeli ve kısmen tamamlanmış makina imalâtçısının fikri mülkiyet haklarına bir zarar getirmemelidir,
 • 6) Kısmen tamamlanmış makinaların, uygulanabilir olduğunda, bu Yönetmelik hükümlerine uygunluğu beyan edilen nihai makina ile birleştirilinceye kadar hizmete sunulamayacağına dair beyan,
 • 7) Beyanın yeri ve tarihi,
 • 8) İmalatçı veya yetkili temsilcisi adına beyanı hazırlama yetkisi verilmiş olan kişinin kimlik bilgileri ve imzası.

2 Beyanı saklama

Makinaların imalatçısı veya yetkili temsilcisi orijinal AT Uygunluk Beyanını makinanın son imalat tarihinden itibaren en az 10 yıllık bir süre için muhafaza etmelidir.

Kısmen tamamlanmış makinaların imalatçısı veya yetkili temsilcisi orijinal İmalatçı Beyanını kısmen tamamlanmış makinanın son imalât tarihinden itibaren en az 10 yıllık bir süre için muhafaza etmelidir.

Onaylanmış Kuruluş olan firmamız Femko Belgelendirme, 2006/42/AT Makina Emniyet Yönetmeliği kapsamında, alanında uzman mühendis kadrosu ve sektör tecrübesi ile Makina güvenlik testleri, Teknik dosya denetimleri ve CE belgelendirme işlemlerinizin tümü için self deklerasyon hizmeti sunmaktadır.