Alçak Gerilim Anahtarlama ve Kontrol Düzenleri için Boş Panolar

Femko Belgelendirme, 2014/35/AB Belirli Gerilim Sınırları İçin Tasarlanan Elektrikli Ekipmanlar İle İlgili Yönetmelik (LVD Yönetmeliği) kapsamında, Uluslararası tanınırlık yetkisi, alanında uzman mühendis kadrosu ve sektör tecrübesiyle, Elektriksel Güvenlik Testleri (LVD Testi), Teknik Dosya Denetimleri ve CE Belgelendirme işlemlerinizin tümü için profesyonel hizmetler sunmaktadır.

1. GİRİŞ

TS EN 62208: 2012-03 standardı kapsamında olup, bu standart; kullanıcı tarafından, anahtarlama ve kontrol bileşenleri yerleştirilmeden önce, mahfaza imalâtçısı tarafından sağlanan boş mahfazaları kapsar. Bu standartta, beyan gerilimi, 1000 V a.a.’yı veya 1500 V d.a.’yı aşmayan ve bina içi veya bina dışı uygulamalarda genel kullanıma uygun olan (IEC 61439 serisi standartlarına uygun), anahtarlama ve kontrol düzenleri için panoları kapsar.

Bu standart, diğer belirli ürün standartlarının (örneğin, IEC 60670 serisi) kapsamında bulunan mahfazaları kapsamaz.

Uygulanabilen ürün standardının güvenlik kurallarına uygunluk, nihaî ünite imalâtçısının sorumluluğundadır.

NOT: “TS EN 60670-X Kutular ve mahfazalar – Ev ve benzeri yerlerdeki sabit elektrik tesisatlarında kullanılan cihazlar, elektriksel amaçlı yardımcı donanım…”

2. AMAÇ

Bu çalışma; ülkemizde üretilerek veya ithal edilerek piyasaya arz edilen alçak gerilim anahtarlama ve kontrol düzenleri kapsamında olan boş mahfazaların tasarım ve üretiminde uyulması gereken güvenlik gereklerini, ilgili teknik düzenlemeye uygunluk ile insan, hayvan, bitki sağlığına ve çevreye zararlı olup olmadığının kontrolünün yanı sıra marka/model bazında ürünlerin tespiti, riskli ürünlerin belirlenerek bu ürünlerin piyasaya arzının bertaraf edilmesini, riskli ürünleri piyasaya arz eden firmalar ile riskli ürün analiz raporlarının veri tabanına girilmesini, haksız rekabetin önlenmesini, üretici ve ithalatçıların belirli uygunluk seviyesine ulaşmasının sağlanması için yapılan piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetlerinde kullanılmak üzere hazırlanmıştır.

BOŞ MAHFAZA: İç boşluğu, gerilimli bölümlerle temasa veya bunlara yaklaşmaya karşı ve hareketli bölümlerle temasa karşı belirli bir koruma derecesi ile birlikte dış etkilere karşı uygun koruma sağlayan, elektrikli donanımın desteklenmesi ve montajı için öngörülen mahfaza. Bu standartta, “mahfaza” terimi, boş mahfaza için kullanılmıştır. Elektromanyetik uyumluluk (EMU) kuralları, bu standartta belirtilen mahfazalara uygulanmaz.( TS EN 62208: 2012-03 Mad: 3.1 Boş mahfaza)

Not 1 – Bu standartta, “mahfaza” terimi, boş mahfaza için kullanılmıştır.

Not 2 – Kutular, hücreler, sıralar veya kabinler, mahfazalar için alternatif terimlerdir. Mahfaza imalatçısı:

Mahfaza imalatçısı veya bunun sorumluluğu altında satış yapabilen satıcı.

3. DAYANAK

 1. 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun,
 2. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği
 3. Belirli Gerilim Sınırları Dahilinde Kullanılmak Üzere Tasarlanmış Elektrikli Teçhizat İle İlgili Yönetmelik 2006/95/AT (LVD)
 4. TS EN 62208 Boş mahfazalar – Alçak gerilim anahtarlama ve kontrol düzenleri için – Genel kurallar” standardı,

4. ÜRÜN HAKKINDA TEKNİK BİLGİLER

Sınıflandırma (Mad. 4)

Mahfazalar, aşağıda belirtildiği gibi sınıflandırılır:

a) Malzeme tipine göre:

 • Yalıtkan
 • Metal
 • Yalıtkan ve metal birleşimi

b) Tespit yöntemine göre:

 • Zemine sabitlenen
 • Duvara monte edilen
 • Gömülü (sıva altına) monte edilen
 • Direğe monte edilen

c) Kullanım yerine göre:

 • Bina dışı
 • Bina içi

d) Koruma derecesine göre:

 • IEC 60529’a göre, IP kodu
 • IEC 62262’ye göre, IK kodu

e) Beyan yalıtım gerilimine göre (yalıtkan malzemelerden yapılan mahfazalar için)

5. ÜRÜNÜN TAŞIDIĞI RİSKLER

Ürünün boş mahfaza olarak her hangi bir riski olmayıp, ancak içi elektrikli teçhizatlarla tamamlandığı zaman aşağıdaki riskler olabilir.

 1. Cihaz enerjiliyken aksesuarları değiştirilmemelidir, elektrik çarpma riskinin olması,
 2. Kısa devre akımlarına maruz kalan teçhizatın yanması, patlaması buna mukabil zararlı gazların oluşturduğu aşırı duman oluşması sonucu zehirlenmeler, yangın çıkma ihtimali,