Gazla Çalışan Devrilir Tava – CE Belgesi

Femko Belgelendirme, 2016/426/AB Gaz Yakan Cihazlara Dair Yönetmelik kapsamında ihtiyacınız olan her türlü test, deney ve belgelendirme çalışmaları için, Uluslararası tanınırlık yetkisi, alanında uzman mühendis kadrosu ve sektör tecrübesiyle; Modül B: Ab Tip İncelemesi – Üretim Tipi, Modül C2: Üretimin Dâhilî Kontrolü Ve Ürünün Rastgele Aralıklarla Denetimli Muayenesine Dayalı Tipe Uygunluk, Modül D: Üretim Sürecinin Kalite Güvencesine Dayalı Tipe Uygunluk, Modül E- Ürün Kalite Güvencesine Dayalı Tipe Uygunluk, Modül F: Ürün Doğrulamayı Esas Alan Tipe Uygunluk, Modül G: Birim Doğrulamasını Esas Alan Uygunluk, Teknik Dosya Denetimleri ve Gaz Yakan Cihazlar CE Belgelendirme işlemlerinizin tümü için profesyonel hizmetler sunmaktadır.

1.GİRİŞ

Devrilir tavalar kullandıkları enerji kaynağına göre Gazlı (Doğalgaz veya LPG) ve Elektrikli tipleri vardır. Bu rehber sadece gaz ile çalışan devrilir tavaları kapsamaktadır. Doğal gaz veya LPG ile çalışan bu ürünler, çok derin olmayan, dibi düz, kare şeklinde kapaklı bir araçtır. Bu tavalar devrilir veya sabit olabilir. Devrilme işi bir manivela tarafından yapılır. Doğal olarak devrilenler daha çok pratiktir. Bu araç kuzineye bitişik veya kuzineden ayrı bir yere de monte edilebiliyor. Bu büyük kapasiteli tavalar her çeşit hafif yağda kızartma, haşlanmış et, balık, yumurta, pilav, sote, kavurma, kaynatma ve sos vb. işleri yapılır. Orta ve yüksek kapasiteli mutfaklar için gerçekten son derece yararlı bir ekipman olup, genellikle otellerde, restoranlarda, lokantalarda, turistik tesislerde ve kantinlerde profesyonel kullanım amaçlı olarak, endüstriyel mutfak ortamlarında eğitilmiş kişiler tarafından kullanılmak üzere tasarlanmış ürünlerdir.

2009/142/AT Gaz Yakan Cihazlara Dair Yönetmelik kapsamında üretilerek piyasaya arz edilmiş gaz ile çalışan devrilir tavaların kurulum, ayar, kullanım, bakım, enerjinin rasyonel kullanımı ve işaretlenmesi ile ilgili teknik düzenlemesinde yer alan temel güvenlik gereklerinin sağlanıp sağlanmadığının tespiti amacı ile gerçekleştirilecek piyasa gözetimi ve denetim faaliyetlerinde kullanılmak üzere denetim personeline yardımcı doküman olarak hazırlanmıştır.

Rehberde ürünler için oluşturulan kontrol listelerinde, Avrupa Standardizasyon Kuruluşları (CEN, CENELEC ve ETSI) tarafından kabul edilen, Avrupa Komisyonu ve Avrupa Standardizasyon Kuruluşları’nın üzerinde uzlaştıkları rehber ilkelere uygun olarak üye devletlere danışıldıktan sonra Komisyon tarafından yapılan görevlendirmeyi takiben hazırlanan ve ilgili ürünün tasarım ve üretim aşamasında kullanıldığında ilgili teknik mevzuatında öngörülen temel güvenlik gereklerini sağladığı varsayımını oluşturan Uyumlaştırılmış Avrupa Standartları referans olarak alınmıştır. Uyumlaştırılmış standartlar mecburi olmamakla birlikte üreticiler, Gaz Yakan Cihazlara Dair Yönetmelik’te belirtilen temel güvenlik gerekliliklerini sağlayarak ürünlerini piyasaya arz ettiklerini ispatlamak durumundadırlar. Bu çerçevede, söz konusu denetimlerin üretici beyanından yola çıkarak gerçekleştirilmesi önem arz etmektedir.

Bu denetim rehberinde yer alan metinler yasal bir dayanak olarak kullanılamaz.

2.AMAÇ

Gazla çalışan devrilir tavaya yönelik gerçekleştirilecek piyasa gözetimi ve denetimi ile;

 • Ürünlerin kullanımlarının gittikçe yaygınlaşması ve riskli ürün grubunda bulunmaları nedeniyle piyasada yer alan ürünlerin 2009/142/AT yönetmeliği kapsamında uygunluk seviyelerinin tespiti,
 • Piyasada standartlara uygun ürünlerin bulunması sağlanarak büyük risk taşıyan güvensiz ürünlerin tüketiciye ulaşmasının önlenmesi ve çevre ve insan sağlığının korunması,
 • Geniş kapsamlı bir tarama ile piyasada bulunan ürünlerin marka/model bazında tespiti,
 • Yapılan tespitler ışığında riskli ürünler ve risk teşkil eden firmaların belirlenmesi,
 • Üretici/ithalatçı envanterinin oluşturulması,
 • Haksız rekabetin önlenmesi, üretici ve ithalatçıların belirli uygunluk seviyesine ulaşmasının sağlanması,
 • Denetimler ve alınan önlemler ile piyasada farkındalık oluşturulması hedeflenmektedir.

3. DAYANAK

Gaz Yakan Cihazların piyasa gözetimi ve denetimi, Bakanlığımıza 635 sayılı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile verilen yetki çerçevesinde;

 • 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun,
 • Ürünlerin Piyasa Gözetimi ve Denetimine Dair Yönetmelik,
 • Bilim, Sanayi Ve Teknoloji Bakanlığı Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmelik,

2009/142/AT Gaz Yakan Cihazlara Dair Yönetmelik hükümleri doğrultusunda gerçekleştirilmektedir. Gazla çalışan devrilir tava cinsi ürünlerin piyasa gözetimi ve denetim faaliyetlerinde denetim elemanlarına yardımcı olması için hazırlanan bu rehber doküman, aşağıda verilen standartlardan faydalanılarak hazırlanmıştır.

 • TS EN 203-1 Gazla çalışan pişirme cihazları – Bölüm 1: Genel güvenlik kuralları,
 • TS EN 203-2-3 Gazla Çalışan Pişirme Cihazları-Bölüm 2-3: Özel Kurallar – Kaynatma Kaplar
 • TS EN 203-2-8 Gazla çalışan pişirme cihazları – Bölüm 2-8: Özel kurallar – Kızartma
 • tavaları ve paella pişiricileri
 • TS EN 203-3 Gazla çalışan pişirme cihazları – Bölüm 3: Gıda ile temas eden malzemeler ve parçalar ve diğer sıhhi hususlar.

4. GAZLA ÇALIŞAN DEVRİLİR TAVALAR HAKKINDA TEKNİK BİLGİLER

Cihazlarda ısıtma, doğalgaz veya LPG vasıtasıyla gerçekleşir. Doğal gaz veya LPG ile çalışan bu ürünler, paslanmaz çelik malzemeden yapılan çok derin olmayan, dibi düz, kare şeklinde kapaklı bir araçtır. Pişirme yüzeyinin altında özel tasarım paslanmaz çelikten yapılmış ısıtıcılar mevcuttur. Özel tasarım ısıtıcılar sayesinde homojen sıcaklığa sahip pişirme yüzeyi sağlanmaktadır. Bazı modellerde bulunan mikro anahtar yardımı ile çalışma esnasında tava kaldırıldığında brülörler sönmekte ve tava tekrar eski konumuna geldiğinde brülörler otomatik olarak tekrar çalışmaya başlamaktadır. Ayarlanabilir yaylı kapak kaldırma mekanizması kapağın kolay açılıp kapanmasını sağlamaktadır. Güvenlik seviyesini arttırmak ve tavanın aşırı ısınmasını engellemek için emniyet termostatı bulunmaktadır. Tavanın temizleme ya da kullanım amacıyla su doldurma için musluk, vana ve armatürler tava üzerinde monte edilmektedir. Tavada aşırı sıcaklık yükselmelerinde otomatik olarak gazı kesen emniyet sistemi bulunmalıdır. Isıtma elemanlarındaki alevin herhangi bir nedenden dolayı sönmesi durumunda gazı otomatik olarak kesen emniyet ventilli musluklar olması gerekmektedir. Tavanın devrilmesi sırasında gazı kesen otomatik bir switch tertibatı bulunmalıdır.

grey grey

5. GAZLA ÇALIŞAN DEVRİLİR TAVALARIN TAŞIDIĞI BAŞLICA RİSKLER

Bu ürünlerin kullanımı sırasında başlıca;

 • Cihazın gaz devresinden kaynaklanan gaz sızıntısı,
 • Gazın ürüne uygun bağlantı elemanlarıyla bağlanmaması (LPG tüp musluğuna bağlanacaksa kısa plastik bir hortumla, doğalgaz musluğuna bağlanacaksa kısa spiral bir hortumla) durumunda takdirde gaz sızıntısı,
 • Cihazda yeterli havalandırma deliklerinin olmaması veya kapanması durumunda havanın yetersiz olması nedeniyle tam yanmanın sağlanamaması ortamda zehirli gaz birikimi,
 • Ortamda iyi bir havalandırmanın mevcut olmaması (Yanma havasının temin edilememesi ve yanma ürünlerinin serbest bırakılması) nedeniyle ortamda zehirli gaz birikimi,
 • Enjektörlerin ayarsızlığı veya uygunsuz enjektör kullanılması nedeniyle yanmanın sağlanamaması ve alevin geri tepmesi,
 • Brülörlerin altında birikebilecek yanmamış gazların boşaltılamaması,
 • Cihazın üzerindeki bilgi etiketinde gaz kategorisi ve çalışma basıncının bulunmaması veya dikkate alınmadan yapılan yanlış gaz bağlantısı nedeniyle alev geri tepmesi ve/veya ortama zehirli gaz salınımı,
 • Sıcak parçaların korumasız olması,
 • Elektrik bağlantılarından kaynaklanan riskler
 • Gaz dönüşümünü ehil kişilerin yapmaması
 • Gaz basıncının belirtilmemesi (veya uyulmaması) halinde, cihazın yüksek basınçta çalıştırılması durumunda gaz kaçırma riski ve neticesinde patlama riski,
 • Kızartma sırasında oluşan yağın çevreye sıçraması sonucu yangın ve yanık riski bulunmaktadır.