Gömme (Ankastre) Ocak – CE Belgesi

Femko Belgelendirme, 2016/426/AB Gaz Yakan Cihazlara Dair Yönetmelik kapsamında ihtiyacınız olan her türlü test, deney ve belgelendirme çalışmaları için, Uluslararası tanınırlık yetkisi, alanında uzman mühendis kadrosu ve sektör tecrübesiyle; Modül B: Ab Tip İncelemesi – Üretim Tipi, Modül C2: Üretimin Dâhilî Kontrolü Ve Ürünün Rastgele Aralıklarla Denetimli Muayenesine Dayalı Tipe Uygunluk, Modül D: Üretim Sürecinin Kalite Güvencesine Dayalı Tipe Uygunluk, Modül E- Ürün Kalite Güvencesine Dayalı Tipe Uygunluk, Modül F: Ürün Doğrulamayı Esas Alan Tipe Uygunluk, Modül G: Birim Doğrulamasını Esas Alan Uygunluk, Teknik Dosya Denetimleri ve Gaz Yakan Cihazlar CE Belgelendirme işlemlerinizin tümü için profesyonel hizmetler sunmaktadır.

I. GİRİŞ

Bakanlığımız sorumluluk alanında, Gaz Yakan Cihazlar Yönetmeliği (2009/142/AT) kapsamında bulunan ve ankastre olarak tanımlanan gömme ocaklar, yemek pişirmek amaçlı kullanılan, evlerde mutfakların vazgeçilmez eşyalarından biri olup; çok geniş bir kullanıcı kitlesine sahiptir. Bu ürünler, bahse konu yönetmeliğin güvenlik gereklerine uygun üretilmedikleri veya kullanımlarında gereken özenin gösterilmediği durumlarda oluşabilecek gaz sızıntısının neden olabileceği riskleri taşımaktadırlar.

Bu çalışma sadece gaz ile çalışan gömme ocakları kapsamaktadır. Doğal gaz veya LPG ile çalışan bu ürünler için hazırlanan bu rehberde, uygulandığı takdirde anılan yönetmelik kapsamında temel güvenlik gereklerini karşıladığı kabul edilen “TS EN 30–1–1 Pişirme Cihazları-Gaz Yakan-Ev Tipi” uyumlaştırılmış Avrupa standartları referans olarak alınmıştır. Uyumlaştırılmış standartlar mecburi olmamakla birlikte üreticiler, Gaz Yakan Cihazlara Dair Yönetmelikte belirtilen temel güvenlik gerekliliklerini sağlayarak ürünlerini piyasaya arz ettiklerini ispatlamak durumundadırlar. Bu çerçevede, söz konusu denetimlerin üretici beyanından yola çıkarak gerçekleştirilmesi önem arz etmektedir.

2009/142/AT Gaz Yakan Cihazlara Dair Yönetmelik kapsamında üretilerek piyasaya arz edilmiş gömme ocakların kurulum, ayar, kullanım, bakım, enerjinin rasyonel kullanımı ve işaretlenmesi ile ilgili teknik düzenlemesinde yer alan temel güvenlik gereklerinin sağlanıp sağlanmadığının tespiti amacı ile gerçekleştirilecek piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetlerinde kullanılmak üzere denetim personeline yardımcı doküman olarak hazırlanmıştır. Bu denetim rehberinde yer alan metinler yasal bir dayanak olarak kullanılamaz.

II. AMAÇ

Gömme ocaklara yönelik gerçekleştirilecek piyasa gözetimi ve denetimi ile amaç:

 • Ürünlerin kullanımlarının gittikçe yaygınlaşması ve riskli ürün grubunda bulunmaları nedeniyle piyasada yer alan ürünlerin 2009/142/AT yönetmeliği kapsamında uygunluk seviyelerinin tespiti,
 • Piyasada standartlara uygun ürünlerin bulunması sağlanarak büyük risk taşıyan güvensiz ürünlerin tüketiciye ulaşmasının önlenmesi, çevre ve insan sağlığının korunması,
 • Geniş kapsamlı bir tarama ile piyasada bulunan ürünlerin marka/model bazında tespiti,
 • Yapılan tespitler ışığında riskli ürünler ve risk teşkil eden firmaların belirlenmesi,
 • Üretici/ithalatçı envanterinin oluşturulması,
 • Haksız rekabetin önlenmesi, üretici ve ithalatçıların belirli uygunluk seviyesine ulaşmasının sağlanması,
 • Denetimler ve alınan önlemler ile piyasada farkındalık oluşturulmasıdır.

III. DAYANAK

 • Gaz yakan cihazların piyasa gözetimi ve denetimi, Bakanlığımıza 635 sayılı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile verilen yetki çerçevesinde;
 • 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun,
 • Ürünlerin Piyasa Gözetimi ve Denetimine Dair Yönetmelik, • Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği,
 • 2009/142/AT Gaz Yakan Cihazlara Dair Yönetmelik hükümleri doğrultusunda gerçekleştirilmektedir. Gömme ocakların piyasa gözetimi ve den etim faaliyetlerinde denetim elemanlarına yardımcı olması için hazırlanan bu rehber doküman, aşağıda belirtilen standartlardan faydalanılarak hazırlanmıştır.
 • TS EN 30-1-1 + A3:2014 Pişirme cihazları-Gaz yakan-Ev tipi-Bölüm 1-1: Güvenlik-Genel

IV. GAZLA ÇALIŞAN GÖMME OCAKLAR HAKKINDA TEKNİK BİLGİLER

LPG (30 mbar çalışma basıncı) veya Doğalgaz (20 mbar çalışma basıncı) ile çalışan ev ve iş yerlerinde, mutfaklarda, yemek pişirme işlerinde kullanılan gömme ocaklar “Sınıf 3” olarak sınıflandırılan bir mutfak ünitesine veya tezgâha gömülen cihazdır.(Resim 1) Bu tarz ürünlerin kullanılmaları sırasında oluşabilecek bir gaz sızıntısı en büyük riski teşkil etmektedir. Bu sebeple hem yönetmelikte hem de TS EN 30-1-1 + A3 standardında gaz bağlantılarındaki sızdırmazlıklar için alınacak tedbirler belirtilmiş ve alev izleme tertibatının kullanılması zorunlu hale getirilmiştir. Cihazların kullanma ömrü 10 yıl olarak öngörülmektedir. Cihazların üstündeki bekler genel olarak yardımcı, normal ve kuvvetli şeklinde sınıflandırılmış olup, diğer ana parçaları kontrol paneli, ızgaralar ve ocak tablasıdır. Kontrol paneli cihazın ön veya yan kısmına yerleştirilmiş olabilir, ızgara, döküm veya emayeden; ocak tablası da emaye, paslanmaz çelik, seramik cam veya temperlenmiş camdan imal edilir.

Cam esaslı olan ürünler dekoratif ve kolay temizlenir olmaları nedeniyle son yıllarda oldukça yaygınlaşmıştır, ancak bu tarz ürünlerde kullanılan cam malzeme ısıya ve darbeye dayanıklı olmalı ayrıca montajı üretici talimatlarına uygun olarak yapılmalıdır.

grey

1- Ocağın Parçaları

A-Brülör: Ocak brülör gövdesi ve üst yanıcı grup parçalarından oluşur;

Brülör (bek) gövdesi: Gaz hava karışımının sağlandığı odadır.

Brülör (bek) kafası: İç parçanın oturma yüzeyini teşkil eden düzenektir.

Brülör iç parçası: Yanıcı gazı, hava ile oransal olarak yanmaya hazır şekilde hazırlayan hücredir.

Brülör kapağı: İç parçanın üzerini örterek çıkış hücresini meydana getiren kapaktır.

grey

B-Enjektör (Meme): Yanıcı gazı fabrikada ayarlanan miktarda karışım odasına göndermeye yarayan düzenektir

C-Musluk: Gaz şebekesinden alınan gazın ocağa geldiği ve kontrol edildiği düzenektir. Musluk açıldığında gaz, musluktan enjektöre gider ve enjektörden çıktıktan sonra hava ile karışarak beklerde yanar.

D-Alev Sönme Emniyeti: Gazlı fırınlarda ve ocaklarda her hangi bir sebepten dolayı brülör alevi söndüğünde gaz 20-30 saniye sonra otomatik olarak kesilmesini sağlayan emniyet sistemidir.

E-Termokupl: Alev emniyetli musluklarda kullanılır, sönmeden dolayı musluğu uyararak gazın kesilmesini sağlayan cihazdır. 900 °C sıcaklıkta 0.03 mv gerilim üretir. Musluk içerisinde manyetik alan yaratarak gaz geçişini açar, şayet gerilim 0,01 mv’a düşerse manyetik gerilim kaybolur gaz geçişini kapatır.

F-Bek tablası: Bir pişirme cihazının bir veya daha fazla kapalı beki veya açık bekleri ve/ veya bir veya daha fazla elektrik ocağı ve muhtemelen bir bek tavası ihtiva eden parçadır. G-Tencere desteği : Bek tablasındaki açık beklerin üzerine yerleştirilen ve ısıtılan tencereyi tutan destektir ocak ızgarası da denilir.

grey

2- Montaj

Gömme ocağın mutfak ünitesine veya tezgâha montajında imalatçı tarafından verilen yönergeler çerçevesinde yapılması gerekmektedir.

grey

V. GÖMME OCAKLARIN TAŞIDIĞI BAŞLICA RİSKLER

Bu ürünlerin kullanımı sırasında başlıca;

 • Cihazın gaz devresinden kaynaklanan gaz sızıntısı,
 • Gazın ürüne uygun bağlantı elemanlarıyla bağlanmaması (LPG tüp musluğuna bağlanacaksa kısa plastik bir hortumla, doğalgaz musluğuna bağlanacaksa kısa spiral bir hortumla) durumunda gaz sızıntısı,
 • Cihazda yeterli havalandırma deliklerinin olmaması veya kapanması durumunda havanın yetersiz olması nedeniyle tam yanmanın sağlanamaması sonucunda ortamda zehirli gaz birikimi,
 • Ortamda iyi bir havalandırmanın mevcut olmaması (Yanma havasının temin edilememesi ve yanma ürünlerinin serbest bırakılması) nedeniyle ortamda zehirli gaz birikimi,
 • Enjektörlerin ayarsızlığı veya uygunsuz enjektör kullanılması nedeniyle yanmanın sağlanamaması ve alevin geri tepmesi,
 • Brülörlerin altında birikebilecek yanmamış gazların boşaltılamaması,
 • Cihazın üzerindeki bilgi etiketinde gaz kategorisi ve çalışma basıncının bulunmaması veya dikkate alınmadan yapılan yanlış gaz bağlantısı nedeniyle alev geri tepmesi ve/veya ortama zehirli gaz salınımı,
 • Sıcak parçaların korumasız olması,
 • Elektrik bağlantılarından kaynaklanan riskler,
 • Gaz dönüşümünü ehil kişilerin yapmaması,
 • Gaz basıncının belirtilmemesi (veya uyulmaması) halinde, cihazın yüksek basınçta çalıştırılması durumunda gaz kaçırma riski ve neticesinde patlama riski,
 • Kızartma sırasında oluşan yağın çevreye sıçraması sonucu yangın ve yanık riski,
 • Alev izleme (gaz kesme emniyet) tertibatının olmaması dolayısıyla gaz sızıntısı,
 • Dengesiz, biçimsiz, uygunsuz yerleştirilen tencereler nedeniyle eğilme veya saçılma dolayısıyla yangın ve yanık riski,
 • Pişirme kabından dökülen gıdaların alevi keserek gaz sızıntısına sebep olması patlama/yangın riski
 • Ocağın çevresindeki bulunan prizden faydalanıldığında, kablonun ocağa değmesi, kablo izolasyonunun zarar görmesi nedeniyle elektrik çarpma riski,
 • Gaz valfi contasının aşınması sonucunda gaz sızıntısı,
 • Verilen çap ölçüleri dışında kap veya tencereler kullanılması nedeniyle tutuşma ve yangın riski (tencere veya tavanın çapının çok küçük olması durumunda ocağın üzerinde düzgün duramaz ve devrilebilir, çap çok büyük olduğunda ise kabın tabanından dışarı taşan sıcak gazlar tezgaha veya ısıya dayanıklı olmayan bir duvar kaplamasına veya cihaz parçalarına zarar verebilir)
 • Cam-seramik gibi yüzeylerde çatlak olması halinde elektrik çarpması riski,
 • Cam-seramik tabanlı ocaklarda, cam-seramik yüzeyin kırılarak parçalanması gibi sonucunda kullanıcılara ve çevreye zarar verici niteliğe sahip tehlikeler bulunmaktadır. Bu risklerin önceden dikkatli bir biçimde ve ayrıntıları ile tanımlanıp değerlendirilmesi ve bu riskleri minimize edecek veya tam olarak ortadan kaldıracak önlemlerin alınması gerekmektedir.