Konut Dışı Ocaklar – CE Belgesi

Femko Belgelendirme, 2016/426/AB Gaz Yakan Cihazlara Dair Yönetmelik kapsamında ihtiyacınız olan her türlü test, deney ve belgelendirme çalışmaları için, Uluslararası tanınırlık yetkisi, alanında uzman mühendis kadrosu ve sektör tecrübesiyle; Modül B: Ab Tip İncelemesi – Üretim Tipi, Modül C2: Üretimin Dâhilî Kontrolü Ve Ürünün Rastgele Aralıklarla Denetimli Muayenesine Dayalı Tipe Uygunluk, Modül D: Üretim Sürecinin Kalite Güvencesine Dayalı Tipe Uygunluk, Modül E- Ürün Kalite Güvencesine Dayalı Tipe Uygunluk, Modül F: Ürün Doğrulamayı Esas Alan Tipe Uygunluk, Modül G: Birim Doğrulamasını Esas Alan Uygunluk, Teknik Dosya Denetimleri ve Gaz Yakan Cihazlar CE Belgelendirme işlemlerinizin tümü için profesyonel hizmetler sunmaktadır.

I. GİRİŞ

Bakanlığımız sorumluluk alanında, Gaz Yakan Cihazlar Yönetmeliği (2009/142/AT) kapsamında bulunan ve yemek pişirmek amaçlı kullanılan konut dışı ocaklar daha çok kırsal alanda geniş bir kullanıcı kitlesine sahiptir. Bu ürünler, bahse konu Yönetmeliğin güvenlik gereklerine uygun üretilmedikleri veya kullanımlarında gereken özen gösterilmediği durumunda oluşabilecek gaz sızıntısı ve ürünün devrilmesi sonucunda yangın çıkmasına sebebiyet vermektedir.

LPG ile çalışan konut dışı ocakları kapsamaktadır. Bunlar, “TS EN 497 Brülörler – LPG Yakan Cihazlar İçin – Çok Amaçlı – Bina Dışı Kullanımlar İçin Özellikler” standardı kapsamında üretilerek piyasaya arz edilen, genellikle zeminde serbestçe durabilen, toplam ısı girdisi 14 kW’ı geçmeyen, bir veya daha fazla brülörü bulunan ocaklar ile “TS EN 484: LPG Cihazları – Bağımsız Ocaklar (Izgara ihtiva eden ocaklar dâhil)- Dış Mekânlarda Kullanım İçin-Genel Özellikler” standardına uygun olarak üretilen ocaklar olup; ilgili standartlar kapsamında üretildiklerinde, anılan Yönetmelik kapsamında temel güvenlik gereklerini karşıladıkları kabul edilmektedir.

Ancak; kapalı mekanlarda kullanılması öngörülmeyen bu sebeple gaz kesme emniyet tertibatı bulundurması şart koşulmayan, ancak pratikte görünümleri evlerde, lokanta ve restoranlarda kullanılan set üstü ocak ve yer ocağı cinsi ürünlerle benzerlik taşıdıkları için, bu tarz yerlerde kullanılma olasılıkları yüksektir. Bu tip ocakların, gaz sızıntısına karşı emniyeti bulunmadığından kapalı mekânlarda kullanılması can ve mal kaybı açısından büyük risk oluşturmaktadır. Özellikle maliyetinin düşük olması nedeniyle üreticiler tarafından ürün üzerinde yeterli uyarıcı bilgi bulunmadan piyasaya arz edilen bu tarz ocaklar, kullanıcılar tarafından da daha ucuz olması nedeniyle tercih edilmektedir.

2009/142/AT Gaz Yakan Cihazlara Dair Yönetmelik kapsamında üretilerek piyasaya arz edilmiş konut dışı ocakların kurulum, ayar, kullanım, bakım, enerjinin rasyonel kullanımı ve işaretlenmesi ile ilgili teknik düzenlemesinde yer alan temel güvenlik gereklerinin sağlanıp sağlanmadığının tespiti amacı ile gerçekleştirilecek piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetlerinde kullanılmak üzere denetim personeline yardımcı doküman olarak hazırlanmıştır.

Rehberde ürünler için oluşturulan kontrol listelerinde, Avrupa Standardizasyon Kuruluşları (CEN, CENELEC ve ETSI) tarafından kabul edilen, Avrupa Komisyonu ve Avrupa Standardizasyon Kuruluşlarının üzerinde uzlaştıkları rehber ilkelere uygun olarak üye devletlere danışıldıktan sonra Komisyon tarafından yapılan görevlendirmeyi takiben hazırlanan ve ilgili ürünün tasarım ve üretim aşamasında kullanıldığında ilgili teknik mevzuatında öngörülen temel güvenlik gereklerini sağladığı varsayımında Uyumlaştırılmış Avrupa Standartları referans alınmıştır. Uyumlaştırılmış standartlar mecburi olmamakla birlikte üreticiler, Gaz Yakan Cihazlara Dair Yönetmelikte belirtilen temel güvenlik gerekliliklerini sağlayarak ürünlerini piyasaya arz ettiklerini ispatlamak durumundadırlar. Bu çerçevede, söz konusu denetimlerin üretici beyanından yola çıkarak gerçekleştirilmesi önem arz etmektedir.

Bu denetim rehberinde yer alan metinler yasal dayanak olarak kullanılamaz.

II. AMAÇ

Konut dışı kullanılan ocaklara yönelik gerçekleştirilecek piyasa gözetimi ve denetimi ile;

 • Piyasada yer alan ürünlerin 2009/142/AT Yönetmeliği kapsamında uygunluk seviyelerinin artırılması,
 • Yönetmelik ve standartlara uygun ürünlerin piyasada bulunması sağlanarak büyük risk taşıyan güvensiz ürünlerin tüketiciye ulaşmasının önlenmesi ile çevre ve insan sağlığının korunması,
 • Üreticilerin, konut dışında kullanılması için piyasaya arz etmiş oldukları ürünlerinin üzerinde kullanıcı tarafından kolaylıkla görülebilecek uyarıları bulundurmalarının sağlanması,
 • Üretici ve kullanıcıların bu konularda bilinçlerinin artırılmasına katkıda bulunması,
 • Geniş kapsamlı bir tarama ile piyasada bulunan ürünlerin marka/model bazında tespiti,
 • Yapılan tespitler ışığında riskli ürünler ve risk teşkil eden firmaların belirlenmesi,
 • Üretici/ithalatçı envanterinin oluşturulması,
 • Haksız rekabetin önlenmesi,
 • Üretici ve ithalatçıların belirli uygunluk seviyesine ulaşmasının sağlanması,
 • Denetimler ve alınan önlemler ile piyasada farkındalık oluşturulması hedeflenmektedir.

III. DAYANAK

Gaz yakan cihazların piyasa gözetimi ve denetimi, Bakanlığımıza 635 sayılı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile verilen yetki çerçevesinde;

 • 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun,
 • Ürünlerin Piyasa Gözetimi ve Denetimine Dair Yönetmelik,
 • Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği,
 • 2009/142/AT Gaz Yakan Cihazlara Dair Yönetmelik hükümleri doğrultusunda gerçekleştirilmektedir.

Konut dışı ocakların piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetlerinde denetim elemanlarına yardımcı olması için hazırlanan bu rehberin oluşturulmasında aşağıda belirtilen standartlardan faydalanılmıştır.

 • TS EN 497 Brülörler – LPG Yakan Cihazlar İçin – Çok Amaçlı – Bina Dışı Kullanımlar İçin Özellikler
 • TS EN 484 LPG Cihazları- Bağımsız Ocaklar (Izgara İhtiva Eden Ocaklar Dahil)- Dış Mekan Kullanımları İçin- Genel Özellikler

IV. LPG İLE ÇALIŞAN KONUT DIŞI OCAKLAR HAKKINDA TEKNİK BİLGİLER

Sadece LPG kullanılması için tasarlanmışlardır. Güvenli kullanım için doğal gaz kullanımı veya gaz dönüşümü mümkün olmamalıdır. Alev kazara söndüğünde gaz beslemesini kesen emniyet tertibatı bulunması zorunlu değildir. Cihazın üzerinde kullanıcıların rahatlıkla görebileceği şekilde “Sadece Konut Dışında Kullanılmalıdır” uyarısı, yanlış kullanımın önlenmesi için mutlaka bulunmalıdır.

grey grey

grey

grey grey

UYARI: TS EN 484 kapsamında üretilen ocakların, elektrikli göz (ısı plate) içermesi durumunda; “TS 2005 EN 60335-2-9: Güvenlik Kuralları – Ev ve Benzeri Yerlerde Kullanılan Elektrikli Cihazlar İçin – Bölüm 2-9: Kızartıcılar, Izgaralar ve Benzeri Taşınabilir Pişirme Cihazları İçin Özel Kurallar” standardının ilgili maddesine göre Bina dışında kullanılması öngörülen cihazların su girişine karşı koruma derecesi en az IPX4 olması gerekliliğini de karşılamak zorundadır.

V. LPG İLE ÇALIŞAN KONUT DIŞI OCAKLARIN TAŞIDIĞI BAŞLICA RİSKLER

Bu ürünlerin kullanımı sırasında oluşabilecek başlıca riskler aşağıda sıralanmıştır.

 • Cihazın gaz devresinden kaynaklanan gaz sızıntısı
 • Gazın ürüne uygun bağlantı elemanlarıyla bağlanmaması (LPG tüp musluğuna kısa plastik bir hortumla) durumunda gaz sızıntısı
 • Cihazda yeterli havalandırma deliklerinin olmaması veya kapanması durumunda havanın yetersiz olması nedeniyle tam yanmanın sağlanamaması sonucunda ortamda zehirli gaz birikimi
 • Ortamda iyi bir havalandırmanın mevcut olmaması (Yanma havasının temin edilememesi ve yanma ürünlerinin serbest bırakılması) nedeniyle ortamda zehirli gaz birikimi
 • Enjektörlerin ayarsızlığı veya uygunsuz enjektör kullanılması nedeniyle yanmanın sağlanamaması ve alevin geri tepmesi
 • Brülörlerin altında birikebilecek yanmamış gazların boşaltılamaması
 • Cihazın üzerindeki bilgi etiketinde gaz kategorisi ve çalışma basıncının bulunmaması veya dikkate alınmadan yapılan yanlış gaz bağlantısı nedeniyle alev geri tepmesi ve/veya ortama zehirli gaz salınımı
 • Sıcak parçaların korumasız olması
 • Elektrik bağlantılarından kaynaklanan riskler
 • Gaz basıncının belirtilmemesi (veya uyulmaması) durumunda, cihazın yüksek basınçta çalıştırılması nedeniyle gaz kaçırma riski ve bunun sonucunda patlama riski
 • Kızartma sırasında oluşan yağın çevreye sıçraması sonucu yangın ve yanık riski
 • Alev izlenme tertibatı bulunmayan ürünlerde kazara veya pişirme kabından dökülen gıdalar nedeniyle alevin sönmesi dolayısıyla gaz sızıntısı; patlama/yangın/zehirlenme riski
 • Gaz valfi contasının aşınması nedeniyle oluşabilecek gaz sızıntısı
 • Kılavuzda belirtilen çap ölçüleri dışında kap veya tencereler kullanılması durumunda, kabın devrilme riski veya dışarı taşan sıcak gazların tezgahı veya ısıya dayanıklı olmayan bir duvar kaplamasını veya cihaz parçalarını aşırı ısıtması dolayısıyla yangın riski
 • Devrilme ihtimalinden oluşabilecek yangın riski