Aydınlatma Elemanı (Edison Vidalı Duy) – CE Belgesi

Femko Belgelendirme, 2014/35/AB Belirli Gerilim Sınırları İçin Tasarlanan Elektrikli Ekipmanlar İle İlgili Yönetmelik (LVD Yönetmeliği) kapsamında, Uluslararası tanınırlık yetkisi, alanında uzman mühendis kadrosu ve sektör tecrübesiyle, Elektriksel Güvenlik Testleri (LVD Testi), Teknik Dosya Denetimleri ve CE Belgelendirme işlemlerinizin tümü için profesyonel hizmetler sunmaktadır.

1. GİRİŞ

Lambanın vidalanarak veya takılarak elektrik tesisatına bağlanmasını sağlayan araçlardır. İletken kısımları genellikle pirinçten yapılır ve anahtardan gelen iletken duyun dip kontak kısmına bağlanır. Duylar; yapılarına göre, yapıldığı malzemeye göre, kullanıldığı yere göre, büyüklüklerine göre sınıflara ayrılmakta olup bu rehber, ülkemizde yoğun olarak kullanılması nedeniyle Edison vidalı duylara yönelik hazırlanmıştır. TS EN 60238 “Lamba Duyları – Edison Vidalı” standardı kapsamındaki;

 • Lâmbaların ve yalnızca yarı armatürlerin besleme kaynağına bağlanması için tasarımlanan E14, E27 ve E40 Edison dişli lâmba duylarını,
 • Çalışma gerilimi 250 V’u (etken değer) aşmayan yerlerde yalnızca a.a. devrelerde kullanılan anahtarlı lâmba duylarını,
 • Bina içinde kullanılmak üzere çalışma gerilimi 25 V’u aşmayan seri bağlı lâmbaların besleme şebekelerine bağlanması için tasarımlanan E5 Edison dişli lâmba duylarını ve bina içi veya bina dışında kullanılacak olan ve çalışma gerilimi 60 V’u aşmayan seri bağlı lâmbaların besleme şebekelerine bağlanması için tasarımlanan E10 Edison dişli lâmba duylarını,
 • Bir armatür ile tamamen veya kısmen ayrılmaz durumda bulunan veya cihazların konulması için amaçlanan lâmba duylarını,
 • Endüstriyel aydınlatma tesisatlarının yanı sıra yerleşim yerlerinde bina içinde veya bina dışında kullanılacak lâmba duylarını, kapsamaktadır.

2. AMAÇ

Ülkemizde üretilerek ya da ithal olarak piyasaya arz edilen aydınlatma elemanı olan duyların tasarım ve üretiminde uyulması gereken güvenlik gerekleri, ilgili teknik düzenlemeye uygunluk ile insan, hayvan, bitki sağlığına ve çevreye zararlı olup olmadığının kontrolü amacıyla yapılan piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetlerinde kullanılmak üzere hazırlanmıştır.

3. DAYANAK

 1. 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun,
 2. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği,
 3. Belirli Gerilim Sınırları Dahilinde Kullanılmak Üzere Tasarlanmış Elektrikli Teçhizat İle İlgili Yönetmelik 2006/95/AT- (LVD)
 4. TS EN 60238 “Lamba Duyları – Edison Vidalı” Standardına dayanılarak hazırlanmıştır.

4. ÜRÜN HAKKINDA TEKNİK BİLGİLER

Aydınlatma elemanlarından olan duy, lambaların vidalanarak veya takılarak elektrik tesisatına bağlanmasını sağlayan araçlardır. Bu bağlantı yapılırken anahtardan gelen faz ucunun dip kontağa bağlanması gerekir. Bu yapılmaz ise lamba duya sökülüp takılırken elektrik çarpması söz konusu olabilir.

Edison vidalı lamba duylarının yukarıda belirtilen TS EN 60238 standardı kapsamındaki sınıflandırması aşağıdaki şekildedir:

Dış Bölümlerin Malzemesine Göre

 • Yalıtkan malzemeli lamba duyları
 • Metal lamba duyları

Su Girişine Karşı Koruma Derecesine Göre

 • Olağan lamba duyları
 • Damlayan suya karşı korumalı lamba duyları

Tespit Metoduna Göre

 • Dişli giriş düzenli lamba duyları
 • Kordon kavrama düzenli lamba duyları
 • Arkası tespit düzenli lamba duyları
 • Diğer lâmba duyları

Tipine Göre

 • Lambanın beslenmesini kontrol etmek için ayrılmaz bir anahtarla donatılan anahtarlı lamba duyları
 • Anahtarsız lamba duyları

Elektrik Çarpmasına Karşı Korumaya Göre

 • Mahfazasız lâmba duyları
 • Mahfazalı lâmba duyları
 • Bağımsız lâmba duyları

Isıya Dayanıklılığına Göre

 • Bahsi geçen standartta belirtilen çalışma sıcaklıklarında çalışan lamba duyları
 • Yüksek sıcaklık şartlarında çalışan lâmba duyları (T işaretli duylar)

grey grey

5. ÜRÜNÜN TAŞIDIĞI RİSKLER

Aydınlatma elemanı olan duyun ilgili olduğu yönetmeliklerin gerekliklerini taşımaması ve tesisata bağlantısının düzgün bir şekilde yapılmaması durumunda; Elektrik çarpmasına,Tehlikeye yol açabilecek ısı oluşmasına neden olabilir.