Katı Yakıtlı Kazanlar – CE Belgesi

Femko Belgelendirme, 2014/68/AB Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği kapsamında, Uluslararası tanınırlık yetkisi, alanında uzman mühendis kadrosu ve sektör tecrübesiyle, Basınçlı Ekipman Güvenlik Testleri, Kaynak Prosedür Onayı, Kaynakçı Sertifikası, Teknik Dosya Denetimleri, Tasarım İnceleme Belgesi, Birim Doğrulama, Modül H, H1 Belgesi, Modül B Belgesi, Modül C2 Belgesi, Modül A, A2 Belgesi, Modül E, E1 Belgesi, Modül G Belgesi, Modül F Belgesi, Modül D, D1 Belgesi ve Basınçlı Ekipman CE Belgelendirme işlemlerinizin tümü için profesyonel hizmetler sunmaktadır.

1. GİRİŞ

50 kw üstü ısı kapasitesine sahip olan katı yakıtlı kazanların tasarım ve üretiminde uyulması gereken güvenlik gereklerini kontrol etmek amacıyla hazırlanmıştır.

Katı yakıtlı kazanlar, hızlı ve verimli bir şekilde sıcak su ve buhar elde edilmesi amacıyla tasarlanmış ürünlerdir. Katı yakıtların sıvı ve gaz yakıtla karşılaştırıldığında daha ekonomik bir enerji kaynağı olması, katı yakıtlı kazanların kullanımının yaygınlaşmasını sağlamaktadır. Sıvı ve gaz yakıtla çalışması için tasarlanmış bir kazan, katı yakıta çevrildiğinde gerekli ısı hacmi karşılanamayacağı için katı yakıtlı kazanlar için özel tasarımlar yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur.

Katı yakıtlı kazanlar apartmanlarda, otellerde, hastanelerde, kullanım sıcak suyu elde etmek amacıyla veya endüstriyel tesislerde sıcak su elde etmek için profesyonel ve profesyonel olmayan kişiler tarafından yoğun bir şekilde kullanılmaktadır.

2. AMAÇ

Katı yakıtlı kazanlara yönelik gerçekleştirilecek piyasa gözetimi ve denetimindeki amaç;

 • Geniş bir tarama yapılarak piyasadaki mevcut durumun tespit edilmesi,
 • Yapılan tespitler ışığında riskli ürünlerin ve risk teşkil eden firmaların belirlenmesi,
 • Haksız rekabetin önlenmesi, üreticilerin belirli uygunluk seviyesine ulaşmasının sağlanması,
 • Denetimler ve alınan önlemler ile piyasada farkındalık oluşturulmasıdır.

3. DAYANAK

 • 97/23/AT Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği (PED)
 • 2006/42/AT Makina Emniyeti Yönetmeliği (MEY)
 • TS EN 303-5 Kazanlar – Bölüm 5: Katı yakıtlı kazanlar, elle ve otomatik yüklemeli, anma ısı çıktısı 500 kW’a kadar – Terim ve tarifleri, gerekler, deneyler ve işaretleme
 • TS 497 Kazanlar – Çelik malzemeden (kaynaklı) standartları ve yönetmeliklerine dayanılarak hazırlanmıştır.

4. REHBER KAPSAMI

Bu çalışma, merkezi ısıtma sistemlerinde kullanılan, 50 kw – 500 kw arası ısı kapasitesine sahip, müsaade edilebilir en yüksek çalışma basıncı 6 bar, en yüksek sıcaklığı 110 °C olan, ısı taşıyıcısı olarak su kullanılan katı yakıtlı kazanları kapsamaktadır. TS EN 12953-1 “Silindirik kazanlar-Bölüm 1:Genel” standardı ile düzenlenen silindirik kazanları ve TS EN 12952-1 “Su borulu kazanlar ve yardımcı tesisatları – bölüm 1: Genel” standardı ile düzenlenen su borulu kazanları kapsamaz.

5. ÜRÜN HAKKINDA TEKNİK BİLGİLER

5.1. Ürün Özellikleri

Katı yakıtlı kazanlar yakıtın kimyasal enerjisini yanma yoluyla ısı enerjisine dönüştüren ve bu ısı enerjisini taşıyıcı akışkana aktaran bir basınçlı kaptır.

Katı yakıtlı kazanlarda kazan verimi ve kapasitesi doğalgaz veya fuel oil ile çalışan kazanlara göre daha düşüktür. Ancak yakıt fiyatı doğalgaz ve sıvı yakıtlara göre daha ucuz olduğundan tercih edilirler. Genellikle ön ocaklı imal edilen kazanlar yatık, ön ocak olmayan kazanlar ise dik imal edilirler.

grey grey

5.2. Ürün Çeşitleri

a. Yakıt Yüklemesine Göre Kazanlar

i. Elle Yüklemeli Kazan:

Elle yüklemeli kalorifer kazanlarında elektrik kesilmesi veya sirkülasyon pompası arızası gibi durumlarda ısı aktarımı durduğu zaman kısa sürede kazan suyu sıcaklığı yükselir ve bu durum patlama riski oluşturabilir. Elle yüklemeli kazanlar uygun fiyatı ve daha büyük boyutlu katı yakıtların kullanılabilmesi nedeniyle tercih edilmektedirler. ii. Otomatik Yüklemeli Kazan: Otomatik yüklemeli kazanlar katı yakıtın haftada bir kere yüklenmesiyle kullanıcıya kolaylık sağlanması amacıyla tasarlanmış ürünlerdir.

grey grey

b. Yapılış Malzemesine Göre Kazanlar

 • i. Döküm Kazanlar
 • ii. Çelik Kazanlar

5.3. Tanımlar

a. Müsaade edilen en yüksek çalışma basıncı: Kazanın güvenli olarak çalıştırılabileceği en yüksek basınçtır. En yüksek çalışma basıncı, deney basıncından ve tip deney basıncından daha düşüktür.

b. Deney basıncı: İmâlatçının tesisinde imalatı esnasında veya kurulumu sırasında kazanlara ve parçalarına uygulanan basınçtır.

c. Yanma Odası: Isıl hazırlanma ve/veya yakıt yakmaya mahsus kazan bölümü.

d. Yakıt Odası: Harici yakıt deposuna bir yakıt hattı bağlantısı olmadan yanma için yakıt temin eden, elle yüklenen ısıtma kazanının bir parçası.

6. ÜRÜNÜN TAŞIDIĞI RİSKLER

Katı yakıtlı kazanlar yüksek basınçlarda çalışabildiğinden, hatalı kullanımlarda veya muayenelerinin aksatılması durumunda patlama riski taşıyan ürünlerdir. Apartman, otel, hastane, fabrika gibi insanların yoğun olduğu alanlarda kullanıldığından, olası bir kazada insan can ve mal güvenliğine verdiği zarar fazla olabilmektedir.

Katı yakıtlı kazanlar; ihtiva ettiği yüksek basınç değerleri nedeniyle basınca dayanımının sağlanmadığı durumlarda patlama riskine, katı yakıtlarla çalıştığından alevin dış ortamla yalıtımının sağlanamaması nedeniyle de yangın riskine sebebiyet verebilmektedir. Bu nedenle de kazan TS 303-5 standardında tanımlanan tehlikeli çalışma durumuna geldiğinde dikkatle müdahale edilmelidir.

Aşağıdaki koşulların gerçekleşmesi halinde kazan tehlikeli çalışma durumuna geçmiş demektir.

 • Kazan sıcaklığının 110 0C’un üzerine çıkması;
 • Yanma odasında ve/veya kazanın baca gazı geçiş yollarında yanıcı gazlardaki veya gaz karışımlarındaki (CO > % 5’lik hacimsel oran) birikme;
 • Bileşenlerdeki olası aşırı ısınma;
 • Kurulum mekânına ateş veya gaz kaçağı;
 • Yakıt beslemesinde ters yanma durumları